Regulamin


  REGULAMIN
  przyznawania dofinansowania inicjatyw i przedsięwzięć studentów
  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
  (dawnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie)
  przez Fundację im. Świętej Królowej Jadwigi
  dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie


  1. Celem Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi jest m. in. prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej (p.1.5, § 6, rozdz. II Statutu Fundacji).

  2. Dla realizacji tego celu Fundacja postanawia w uzasadnionych przypadkach dofinansowywać działalność zorganizowanych grup studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (zwanego dalej UPJPII).

  3. Przez zorganizowane grupy studenckie rozumie się jednostki samorządu studenckiego, koła naukowe, teatralne, sportowe, muzyczne, duszpasterstwo akademickie oraz inne organizacje studenckie UPJPII, działające na podstawie "Regulaminu działalności uczelnianych organizacji studenckich na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie".

  4. Dofinansowanie może być przyznawane dla działalności na rzecz Uniwersytetu obejmującej:
  - podejmowanie prac istotnych dla społeczności akademickiej Uczelni;
  - aktywność duszpasterską, społeczną, charytatywną, kulturalna i sportową;
  - studenckie programy badawcze;
  - organizację imprez, konferencji naukowych, sympozjów, wyjazdów naukowo-badawczych i szkoleniowych (krajowych i zagranicznych), konkursów, itp.;
  - opracowywanie i wydawanie publikacji;
  - doskonalenie znajomości języków obcych;
  - współpracę i wymianę doświadczeń ze studentami innych uczelni krajowych i zagranicznych

  5. Dofinansowanie przyznaje Zarząd Fundacji na wniosek grupy studentów zaopiniowany przez opiekuna zorganizowanej grupy studenckiej.

  6. Wniosek dla każdego projektu obejmujący:
  a) cel przedsięwzięcia,
  b) spodziewane efekty,
  c) uzasadnienie merytoryczne i organizacyjne,
  d) harmonogram i preliminarz wydatków,
  e) sposób promocji Fundacji przy okazji realizacji projektu
  d) sprawozdanie z działalności organizacji za dwa lata obecny i poprzedni,
  należy składać w Biurze Fundacji w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25.

  7. Każdy wniosek zostanie oceniony przez komisję na posiedzeniu zamkniętym. Komisja ocenia każdy projekt, odrębnie punktując każde kryterium według tabeli:

  Kryterium oceny
  1. cel projektu - Punkty (od 1 do 5)
  2. treść naukowo-dydaktyczna - Punkty (od 1 do 5)
  3. liczbę uczestników projektu - Punkty (od 1 do 5)
  4. planowane efekty projektu - Punkty (od 1 do 5)
  5. wkład finansowy własny i pozyskany - Punkty (od 1 do 5)
  6. promocja Fundacji - Punkty (od 1 do 5)

  8. Dofinansowanie otrzymają projekty, którym zostanie przyznana największa ilość punktów.

  9. Wysokość dofinansowania ustala Zarząd Fundacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może wynosić do 85 % wydatków.

  10. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dofinansowania.

  11. Wnioski należy składać od 1 do 30 listopada każdego roku. Decyzje o wysokości przyznanego dofinansowania zostaną ogłoszone przez Zarząd Fundacji do 20 grudnia każdego roku, a obowiązują od 1 stycznia do 10 grudnia następnego roku.

  12. Przyznane środki zostaną przelane na konto podstawowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, do końca grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok wykorzystania dofinansowania.

  13. Przyznane środki na dofinansowanie muszą zostać rozliczone do 30 dni po zakończeniu przedsięwzięcia, nie później niż do 10 grudnia roku kalendarzowego, na który zostało przyznane dofinansowanie.

  14. Sprawozdanie podpisane przez organizatorów i opiekuna zorganizowanej grupy studenckiej, z realizacji zadania musi zawierać:
  1) opis merytoryczny przeprowadzonego zadania i uzyskanych wyników;
  2) zestawienie finansowe przyznanych i wykorzystanych środków potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
  3) listę osób realizujących zadanie;
  4) materiały promocyjne, informacje o przedsięwzięciu, które będą ogłoszone, opublikowane i/lub umieszczone na stronie internetowej.

  15. Nie przestrzeganie zasad zawartych w p. 13 i 14 będzie skutkowało obowiązkiem zwrotu przyznanych środków i pozbawieniem możliwości występowania o dofinansowanie przez dwa kolejne lata.

  16. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 października.2009 r. do 30 września 2012 r..

  [right]Kraków, 17 września 2009 r.[/right]