Struktura


    Biblioteka Główna UPJPII zajmuje pomieszczenia w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 - druki zwarte i specjalne, oraz w budynku Akademii przy ul. Franciszkańskiej 1 - druki zwarte, oraz ul. Bobrzyńskiego 10 - czasopisma.

    Struktura Biblioteki Głównej obejmuje dyrekcję i sekretariat, oraz sekcje administracyjno-gospodarczą, gromadzenia, opracowania druków zwartych, udostępniania, zbiorów specjalnych, czasopism, informacji naukowej, komputeryzacji prac bibliotecznych oraz bibliotek wydziałowych, instytutowych i katedr. Kolegialnym organem nadzorującym działalność biblioteki jest Podkomisja Biblioteczna Senackiej Komisji do spraw rozwoju uczelni. Współdziała ona z dyrektorem Biblioteki w kierowaniu systemem biblioteczno-informacyjnym uczelni.

    Na Uniwersytecie jednolity system biblioteczno-informacyjny tworzą Biblioteka Główna oraz biblioteki wydziałowe (Biblioteka Wydziału Filozoficznego, Biblioteka Wydziału Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego), instytutowe (np. Biblioteka Instytutu Liturgicznego, Biblioteka Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu, Biblioteka Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki, Instytutu Prawa Kanonicznego) oraz katedr (np. Biblioteka Katedry Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki, Biblioteka Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej, Biblioteka Katedr Chrystologii i Eklezjologii, Biblioteka Katedry Patrologii i Historii Dogmatu).

    Wszyscy etatowi pracownicy biblioteki posiadają wykształcenie wyższe, w tym 3 osoby stopień doktora. Osoby zatrudnione na stanowiskach bibliotekarskich posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe (studia wyższe bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, studia podyplomowe bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, kursy specjalistyczne, niektóre osoby ukończyły więcej niż jeden kierunek studiów). Kierownictwo biblioteki przykłada szczególną wagę do stałego doskonalenia profesjonalnego pracowników. W roku 1998/99 kursy z zakresu opracowania wydawnictw periodycznych w systemie VTLS, organizowane przez Krakowski Zespół Biblioteczny ukończyło 5 osób, a uprawnienia do katalogowania w tym systemie posiada obecnie 16 osób. Z drugiej strony zajęcia ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadziło siedmiu - zaś na kursach szkoleniowych organizowanych przez Federację Bibliotek Kościelnych FIDES - trzech pracowników biblioteki.

    W bibliotece odbywają praktyki zawodowe studenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowej z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Cenną pomoc w pracach bibliotecznych okazywali przez wiele lat klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.