Przyszłość


  Problemem utrudniającym pracę Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej jest wyjątkowo trudna sytuacja lokalowa. Całkowicie brakuje wolnej powierzchni magazynowej na szybko zwiększającą się ilość nowych nabytków i darów, zbiory biblioteki są rozmieszczone w kilku odległych od siebie budynkach, za mało jest miejsca dla czytelników, zupełnie nie wystarcza pomieszczeń dla pracowników. Zmusiło to do podejmowania pilnych starań o budowę nowego gmachu bibliotecznego. Władze Akademii, doceniając znaczenie biblioteki dla naukowej i dydaktycznej działalności uczelni, zdecydowały o jej budowie na terenie III Campusu UJ w Krakowie - Pychowicach, gdzie w przyszłości znajdą się również inne budynki PAT. Prace budowlane rozpoczęto 20 listopada 2000 r.

  W pracach nad projektowaniem nowego gmachu biblioteki starano się uwzględnić następujące ogólne założenia:

  - utworzenie biblioteki dla całej uczelni, jej wszystkich pracowników naukowych i studentów oraz dla seminariów duchownych i instytucji kościelnych z nią współpracujących;
  - budowę gmachu o strukturze modułowej, pozwalającej dostosowywać pomieszczenia do zmieniających się przyszłych potrzeb;
  - wyposażenie w nowoczesne urządzenia techniczne do wyszukiwania informacji oraz przechowywania zbiorów;
  - zapewnienie szybkiego połączenia komputerowego z innymi bibliotekami i instytucjami w kraju i zagranicą;
  - posiadanie odpowiedniej ilość pomieszczeń dla czytelników i pracowników oraz powierzchni dla powiększających się zbiorów;
  - zapewnienie czytelnikom możliwie szerokiego wolnego dostęp do zbiorów;
  - zapewnienie optymalnych warunków obsługi czytelników i pracy bibliotekarzy;
  - zagospodarowanie otoczenia eliminujące hałas i stwarzające warunki odpoczynku;
  - zapewnienie dostatecznej ilości miejsc parkingowych;
  - zabezpieczenie terenu pod dalszą rozbudowę.


  Pierwsze założenia przyszłego budynku biblioteki PAT zostały przygotowane w 1989 roku przez Zastępcę Dyrektora BJ p. Andrzeja Lechowskiego. Wytyczne programowe budowy opracował w 1999 r. dr Jerzy Andrzejewski z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Zebrano opinie o tych wytycznych od pracowników niektórych bibliotek uczelnianych z Warszawy i Krakowa. W latach 1998-2000 wizytowano nowe lub budowane biblioteki m.in. w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie i Opolu. Opierając się na wiedzy o działalności i budowie bibliotek w kraju i zagranicą, pracownicy Biblioteki PAT przygotowywali ogólne założenia wstępne gmachu bibliotecznego. Rozpisany konkurs na zagospodarowanie terenu PAT na Campusie UJ w Krakowie - Pychowicach, ze szczególnym uwzględnieniem biblioteki, wygrało biuro projektowe "Ingarden & Ewy - Architekci" z Krakowa. W październiku 1999 r. JM Rektor Akademii powołał Grupę Doradczą ds. budowy biblioteki PAT w składzie: profesorzy M. Kocójowa (UJ), W. Pindlowa (UJ), K. Bednarska-Ruszajowa (UJ), J. Wojciechowski (UJ, dyr. WBP) K. Zamorski (dyr. BJ), ks. R. Rożdżeński (PAT) oraz dyrektorzy E. Lankosz (BG AGH), A. Sokołowska-Gogut (BG AE), P. Misiak (WBP), ks. F. Motyka (PAT), ks. J. Rajda (PAT). ks. J. Bednarczyk (B PAT) oraz W. Szczęch (UJ, B PAT), a także 11-osobowy Zespół Pracowników Biblioteki PAT.

  Przygotowany przez architektów projekt gmachu był wielokrotnie omawiany na spotkaniach Grupy Doradczej z projektantami. Członkowie Grupy formułowali swoje oceny, propozycje i bardzo cenne sugestie w formie pisemnej i w dyskusjach na wspólnych posiedzeniach. Warto podkreślić harmonijną współpracę, pełne zrozumienie i wzajemną otwartość w rozwiązywaniu pojawiających się problemów w dochodzeniu do optymalnego wariantu projektu budynku. Udało się dzięki temu w projekcie zapewnić funkcjonalny układ działów biblioteki, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, nowoczesność infrastruktury wyposażenia technicznego (np. klimatyzacja, ogrzewanie, zabezpieczenia przeciwpożarowe, oświetlenie, bezpieczeństwo budynku i zbiorów), a także, co nie bez znaczenia, interesującą koncepcję architektoniczną budynku, jego otoczenia i wnętrza.

  W planach przewidywana jest budowa biblioteki dla ok. 2,5 mln. dokumentów w dwóch etapach. W pierwszym etapie powstaje budynek czterokondygnacyjny na planie zbliżonym do trójkąta mogący pomieścić ok. miliona dokumentów. Między innymi: na parterze znajdować się będą magazyn zwarty, hall z powierzchnią wystawową, szatnie, sala konferencyjna, introligatornia, konserwacja, garaże i pomieszczenia techniczne; na pierwszym piętrze - katalogi, księgozbiór otwarty, wypożyczalnia, informatorium, separatki do pracy indywidualnej, administracja i sala dydaktyczno-szkoleniowa; na drugim piętrze - księgozbiór otwarty, czytelnie, działy starych druków i zbiorów specjalnych z czytelnią, pracownie gromadzenia i opracowania druków zwartych i czasopism, wymiany i komputeryzacji; zaś na piętrze trzecim - powierzchniowo najmniejszym - czytelnie audiowizualne oraz do pracy zespołowej. W drugim etapie zakłada się rozbudowanie głównie części magazynowej.