Działalność


    Na księgozbiór Biblioteki UPJPII składa się obecnie prawie 300 tys. woluminów, w tym 80 inkunabułów, ok. 5 tys. starodruków, ok. 700 rękopisów oraz ponad 3400 tytułów czasopism, w tym 1800 zagranicznych. Biblioteka ma również zbiory mikrofilmów i mikrofisz, map, druków ulotnych, płyt, kaset magnetofonowych i magnetowidowych, oraz bazy danych i dokumenty multimedialne na CD-ROM-ach. Ostatnio księgozbiór zwiększa się corocznie średnio o ok. 15-20 tys. woluminów.

    Podstawowymi sposobami gromadzenia zbiorów są planowo prowadzone zakupy, prenumerata oraz wymiana krajowa i zagraniczna, a także liczne dary. Bardzo istotnym źródłem pozyskiwania zwłaszcza czasopism jest szeroko rozwinięta wymiana krajowa i międzynarodowa. Za wydawnictwa naukowe UPJPII (przede wszystkim za podstawowe czasopismo Akademii Analecta Cracoviensia) biblioteka otrzymuje wiele cennych periodyków zagranicznych. Wymiana prowadzona jest z ok. 200 instytucjami zagranicznymi z prawie 40 krajów. Kolejne zeszyty wielu czasopism krajowych i zagranicznych są bibliotece na bieżąco przysyłane w formie darów przez wydawnictwa i instytucje naukowe współpracujące z Uniwersytetem. Każdego roku biblioteka otrzymuje bogate dary książkowe od instytucji oraz osób duchownych i świeckich. Nowe publikacje przekazują wydawnictwa kościelne, wydawnictwa uczelniane oraz sami autorzy. Całe zbiory darują osoby żyjące lub zapisywane są bibliotece w testamentach. Na szczególną uwagę zasługują ci ofiarodawcy, którzy często przez lata systematycznie uzupełniają jej księgozbiór. Np. w latach 1991-97 otrzymano dary od 226 osób prywatnych i 193 instytucji. Także Ojciec Święty Jan Paweł II hojnie obdarował bibliotekę Uniwersytetu, przekazując jej już kilka tysięcy niezwykle cennych dzieł ze swojej biblioteki, w czym wielkie zasługi ma Jego Osobisty Sekretarz ks. kard. dr Stanisław Dziwisz, obecy Metropolita Krakowski. Dzieła te stanowią wydzielony księgozbiór w bibliotece Uniwersytetu. Odnotujmy w tym miejscu jeszcze dary Księdza Kardynała i Księży Biskupów krakowskich, Rektorów i Profesorów Akademii oraz Księży Proboszczów, którzy niekiedy wielotysięczne zbiory zapisują dla biblioteki. Bez tej nieustającej pomocy biblioteka nie mogłaby w pełni realizować swych zadań.

    Nowo nabywane książki są opracowywane od połowy 1997 r. w systemie VTLS w formacie USMARC - baza ta liczy około 17000 opisów bibliograficznych, 16000 rekordów haseł wzorcowych, 500 opisów czasopism oraz 19500 rekordów egzemplarzy. Tym niemniej baza gromadzenia druków zwartych w bibliotece głównej, bazy bibliotek instytutowych, bazy darów, czy zawartości czasopism nadal są prowadzone w programie MAK, zaś dla zbiorów specjalnych prowadzony jest tradycyjny katalog kartkowy. Obecnie przystąpiono do uruchomienia w systemie VTLS modułu obsługi czytelników.

    W księgozbiorze można prowadzić wyszukiwania informacji przy pomocy katalogów komputerowych w systemie VTLS lub MAK oraz tradycyjnych katalogów kartkowych - alfabetycznego i systematycznego. Biblioteka udostępnia kilka baz danych na dyskach optycznych (m.in. dokumenty papieskie, np. Insegnamenti, ATLA Religion Indexes 2000, Przewodnik Bibliograficzny BN, bazy Bibliotek Federacji FIDES, teksty Biblii). Czytelnikom dostęp do sieci Internet i jej przeszukiwanie umożliwiają trzy wydzielone komputery. W bibliotece są cztery czytelnie z ok. 80 miejscami. Biblioteka UPJPII, jako naukowa biblioteka uczelniana obsługuje głównie pracowników i studentów Uniwersytetu i instytutów z nią współpracujących, a również w miarę możliwości - innych uczelni krakowskich. Bibliotekę odwiedzają liczni goście, w tym grupy bibliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa z kraju i z zagranicy, a także osoby indywidualne. W gablotach prezentowane są nowe nabytki albo książki związane z jakąś rocznicą lub aktualnym wydarzeniem. Czytelnicy i pracownicy biblioteki mogą korzystać z czterech aparatów kserograficznych rozmieszczonych w różnych oddziałach.

    Biblioteka aktywnie uczestniczy od 1991 r. w przeprowadzaniu "Spotkań Opłatkowych" krakowskich pracowników książki - bibliotekarzy, archiwistów, księgarzy, nauczycieli i studentów bibliotekoznawstwa - organizowanych przez Papieską Akademię Teologiczną (dziś UPJPII) i Oddział Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego w Krakowie. Jubileuszowe X Spotkanie Opłatkowe odbyło się 17 stycznia 2001 r. w kościele i salach Sióstr Prezentek przy ul. Św. Jana. Biblioteka zorganizowała kilka wieczorów poetyckich.