Semina ScientiarumStrona internetowa: http://seminascientiarum.wikidot.com

Profil czasopisma
Semina Scientiarum to czasopismo pokrewne do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Nasze czasopismo poświęcone jest realizacji programu \"filozofii w nauce\", skupia się więc na szeroko rozumianych zagadnieniach w których działalność naukowa łączy się z refleksją filozoficzną. Redakcję tworzą uczestnicy Seminarium Naukowego z
Filozofii Przyrody, kierowanego przez ks. prof. Michała Hellera.

Cele czasopisma
Semina Scientiarum ukazuje się od 7 lat, pozwalając autorom publikacji na zdobywanie umiejętności redakcyjnych i filozoficznego szlifu. Zawiera ona prace pisane głównie przez studentów i doktorantów: artykuły, polemiki, recenzje oraz sprawozdania. Stała się płaszczyzną wymiany myśli nie tylko dla studentów Wydziału Filozoficznego UPJPII, dlatego wciąż gorąco zachęcamy do publikacji wszystkich zainteresowanych tą tematyką pracowników naukowych, doktorantów i studentów, również osoby spoza naszej uczelni. Pragniemy, aby Semina nadal była przestrzenią działalności twórczej, miejscem, w którym kolejne pokolenia filozofów będą rozpoczynać swoją karierę naukową; bowiem wielu spośród naszych autorów otrzymało tytuł doktora, a niektórzy uzyskali habilitację.

Semina Scientiarum jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współpracujemy ponadto z bazą bibliograficzną The Central European Journal of Sciences and Humanities CEJSH

Działalność pozawydawnicza
Stało się już tradycją, że wiosną każdego roku Seminarium Filozofii Przyrody wraz z Seminarium Filozofii Nauki oraz Seminarium Metafizyki organizują sympozjum. Odbywa się ono od 2002 roku w Pasierbcu (jedno wyjątkowo odbyło się w Krakowie). Semina Scientiarum od początku swego istnienia publikowała przedstawiane na nich referaty. Korzystając więc z okazji, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w tych spotkaniach (również osoby, które nie wygłaszają referatów). Informacja o konferencji ogłaszana jest na stronie WF UPJPII około dwa miesiące przed planowanym terminem.

Kontakt z Redakcją:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Wydział Filozoficzny
Redakcja Semina Scientiarum
ul. Kanonicza 9, pok. 203, I piętro
31-002 Kraków

Jak opublikować artykuł?
Osoby zainteresowane publikacją prosimy o przesyłanie artykułów na adres e-mail Redakcji. Artykuły należy przesyłać w formie pliku zapisanego w jednym z popularnych formatów: DOC, DOCX, RTF, ODT. Tekst należy równocześnie przesłać w formacie PDF, albo dostarczyć wydruk, który będzie służył za postawę odniesienia przy rozstrzyganiu ewentualnych problemów z adiustacją tekstu.
Warunkiem koniecznym przyjęcia pracy jest dołączenie abstraktu w języku angielskim (max. 1000 znaków), podanie angielskiego tłumaczenia tytułu pracy, słów kluczowych oraz dostosowanie przypisów i bibliografii do standardów obowiązujących w Semina Scientiarum: cytowanie

Wszystkie prace przechodzą proces recenzji, po których podejmowana jest decyzja o akceptacji pracy do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów.

Uwaga: dostępne są już online numery archiwalne 1/2002-7/2008 (zob. po prawiej poszczególne numery).