Kultura czasu wolnego (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu kultury i pedagogiki z ukierunkowaniem na kwe-stie związane z rodziną

Cele

Umiejętność odkrywania wartości czasu wolnego, jego twórczego zagospodarowania, zwłaszcza w środowisku rodziny, chrześcijańska ocena moralna problemów związanych z czasem wolnym

Treści kształcenia

Zapoznanie studentów z wielokształtnością czasu wolnego, jego rolą w życiu osobistym, społecznym i rodzinnym, relacją do pracy i świętowania, jego pozytywami i zagrożeniami. Nauczenie umiejętności jego wartościowego zagospodarowania. Spojrzenie na kwestie przez chrześcijański pryzmat

Efekty kształcenia

Ew_1 Student posiada bogatą wiedzę o znaczeniu czasu wolnego w tworzeniu duchowości małżeństwa i rodziny oraz budowania więzi rodzinnych
Eu_1 Student dostrzega, nazywa i interpretuje procesy występujące w sferze wolnego czasu, wskazuje na optymalizację zachowań osoby i rodziny w czasie wolnym
Eu_2 Student potrafi dokonać zaawansowanej diagnozy zjawisk mających miejsce w sferze kultury wolnego czasu oraz wskazuje na sytuacje zagrażające osobie i rodzinie
Ek_1 Dostrzega i formułuje problemy moralne związane z czasem wolnym i poszukuje ich właściwych z normami etycznymi rozwiązań

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład wsparty multimedialną prezentacją
M_2 Praca w mniejszych grupach
M_3 Burza mózgów
M_4 Indywidualne opracowania omawiane na wspólnym forum

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Dwie prace zaliczeniowe w trakcie semestru. Studenci prezentują swoje prace podczas ćwiczeń. Prezentacje są omawiane wspólnie. Za prawidłowo wykonane otrzymują zaliczenie bez oceny. Pierwsze zadanie na 3-4 godzinie ćwiczeń. Drugie zadanie na 7-8 godzinie ćwiczeń.
W_2 Zaliczenie pisemne na zakończenie semestru według podanych 20 pytań, ocenione w skali 2-5. Zaliczenie 17 grudnia o 9.30
W_3 Obecność naćwiczeniach

Lektury podstawowe

Ostrowski M., Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralno-pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Kraków 1996.
Papieska Rada ds. Migracji i Podróżujących, Wskazania dla duszpasterstwa turystycznego, www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl.

Lektury uzupełniające

Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, pod red. R. Winiarskiego, Warszawa 2011 (tu m.in. artykuł ks. M. Ostrowskiego, Teologia rekreacji, s. 236-250.
J. Pięta, Pedagogika czasu wolnego, Warszawa 2008.
Czas wolny w różnych jego aspektach, pod red. J.Kędzior, M.Wawrzak-Chodaczek, Wrocław 2000

Uwagi

Materiały dla studentów oraz szczegółowe wskazania co do realizacji zadań do zaliczenia znajdują się na stronie www.pastoralna.pl