Statystyka społeczna z demografią (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności matematyczne, znajomość podstaw metodologii badań społecznych, ukończony podstawowy kurs statystyki społecznej

Cele

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami społecznymi oraz metodami ich statystycznej analizy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień demograficznych. W związku z tym, że metody statystyczne posługują się liczbami dla opisu rzeczywistości to drugim celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności prezentacji i opisu badanych zjawisk za pomocą liczb oraz właściwej interpretacji wyników badania ilościowego.

Treści kształcenia

Treścią przedmiotu będzie: krótkie wprowadzenie do tematyki statystycznego badania zjawisk społecznych i demograficznych; opis najważniejszych badań statystycznych oraz zbiorów danych dla badania zjawisk społecznych w tym demograficznych, prezentacja problemów społecznych i ich ana-lizy na podstawie danych liczbowych.

T_1 Wykłady:
Tw_1 Statystyczne badanie zjawisk społecznych - zagadnienia wstępne
Tw_2 Statystyka społeczna w Polsce i w Unii Europejskiej – najważniejsze badania i źródła danych
Tw_3 Aktywność ekonomiczna ludności – zatrudnienie, bezrobocie
Tw_4 Płace w Polsce – płace kobiet i mężczyzn. Czy kobiety są dyskryminowane na rynku pracy?
Tw_5 Dochody i wydatki gospodarstw domowych – od czego zależy ich poziom i zróżnicowanie.
Tw_6 Ubóstwo – dylematy definicji, rozumienia i pomiaru. Kto w Polsce jest najbardziej zagrożony ubóstwem?
Tw_7 Starzenie się społeczeństwa i jego konsekwencje społeczno-ekonomiczne
Tw_8 Czy grozi nam katastrofa demograficzna – co z tą dzietnością?


T_2 Ćwiczenia:
Tc_1 Praca z publikacjami statystycznymi – konstrukcja i czytanie tabel i wykresów statystycznych
Tc_2 Poszukiwanie i pozyskiwanie danych statystycznych nt zjawisk społecznych i demograficznych (zajęcia w laboratorium komputerowym)
Tc_3 Rozkłady płac, dochodów, wydatków – co mówią poszczególne charakterystyki rozkładu
Tc_4 Wskaźniki społeczne i demograficzne – konstrukcja, obliczanie i interpretacja

Efekty kształcenia

Wiedza (W):
Ew_1 Student definiuje i tłumaczy podstawowe pojęcia statystyczne oraz zna zagadnienia statystycznego badania zjawisk społecznych
Ew_2 Student wymienia i opisuje najważniejsze badania statystyki społecznej i demografii
Ew_3 Student definiuje i wyjaśnia najważniejsze problemy życia społecznego przy wykorzystaniu wyników odpowiednich badań statystycznych

Umiejętności (U):
Eu_1 Student wykorzystuje i interpretuje dane statystyczne
Eu_2 Student oblicza podstawowe mierniki (wskaźniki) statystyczne (demograficzne) i je interpretuje

Kompetencje (K):
Ek_1 Student wyraża oceny badanych zjawisk na podstawie uzyskanych wyników analiz

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład audytoryjny, M_2 Zajęcia ćwiczeniowe, M_3 zajęcia w laboratorium

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Obecność na wykładach i zajęciach ćwiczeniowych jest obowiązkowa. Podstawą uzyskania zaliczenia będzie pisemny sprawdzian umiejętności kształtowanych w ramach zajęć ćwiczeniowych (dla uzyskania oceny pozytywnej należy uzyskać co najmniej 50% punktów). Na ocenę egzaminacyjną składać się będzie egzamin pisemny (waga 50%), wynik zaliczenia ćwiczeń (waga 40%) oraz krótki projekt na temat wybranego zjawiska społecznego badanego przy wykorzystaniu metod statystycznych (10%)

W_1 sprawdzian zaliczeniowy pisemny;
W_2 egzamin pisemny;
W_3 projekt

Lektury podstawowe

Panek T (red.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 2007
Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003

Lektury uzupełniające

Podolec B., Ulman P. Wałęga A., Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008
Panek T., Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011
Kurkiewicz J. (red.), Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012