Etyka ogólna i pracy socjalnej (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw filozofii z zakresu przedmiotu podstawy filozofii

Cele

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami etyki oraz z charakterystyką etyki zawodowej pracownika socjalnego. Student po ukończeniu kursu potrafi dokonywać oceny etycznej różnych form zachowania, jest świadomy problematyki etycznej i aksjologicznej, szczególnie w odniesieniu do zawodu pracownika socjalnego.

Treści kształcenia

Zapoznanie studentów z filozoficznymi podstawami etyki, aksjologii etycznej, deontologii etycznej, etyki i prawa, problemu sumienia, odpowiedzialności, aretologii, etyki pracy, etyki biznesu, etyki za-wodowej ze szczególnym uwzględnieniem etyki pracownika socjalnego.
I. Wykłady
T_1. Zagadnienia i podstawowe pojęcia etyki: etyka – etos – moralność, spory o zakres etyki
T_2. Ogólnofilozoficzne podstawy etyki, eudajmonologia, norma moralności
T_3. Aksjologia etyczna: moralna specyfikacja czynu ludzkiego, wartości moralne, konflikt wartości, dylematy etyczne
T_4. Deontologia etyczna, powinności i normy, obowiązki i uprawnienia moralne, koncepcja obiek-tywnego prawa mo-ralnego.
T_5. Etyka i prawo: normy prawne i normy etyczne, prawo naturalne i prawo stanowione, prawa człowieka
T_6. Sumienie, rodzaje sumienia
T_7. Aretologia – nauka o cnotach moralnych, cnoty kardynalne, wady główne
T_8. Odpowiedzialność moralna, rodzaje odpowiedzialności, odpowiedzialność prawna
T_9. Etyka pracy
T_10. Etyka zawodowa – charakterystyka, spór o odrębność, etyka biznesu

II. Ćwiczenia
T_11. Etyka rodziny
T_12. Etyka środków masowego przekazu
T_13. Etyka pracownika socjalnego

Efekty kształcenia

E_1. Student posiada wiedzę o podstawach etyki i normach etycznych oraz o zasadach i wartościach instytucji pomocowych
E_2. Student zna podstawowe zagadnienia etyczne i koncepcje etyczne.
E_3. Student świadomie stosuje normy, zasady, reguły pracy socjalnej (prawne, zawodowe, etyczne)
E_4. Student kształtuje swoje relacje z osobami potrzebującymi wsparcia w oparciu o normy i zasady etyczne i aksjologiczne

Metody dydaktyczne

M_1. Wykład prezentujący zaplanowaną tematykę zajęć
M_2. Prezentacja podczas ćwiczeń.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Egzamin pisemny na ocenę po zakończeniu zajęć w czasie sesji
W_2. Prezentacja podczas ćwiczeń przygotowana przez studenta na zadany przez wykładowcę temat

Lektury podstawowe

Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, Kraków 2009.
Grzybek G., Etyczne podstawy pracy socjalnej, Bielsko-Biała 2007.
Ricken F., Etyka ogólna, przeł. P. Domański, Kęty 2001.
Styczeń T., ABC etyki, Lublin 2005.
Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1995.
Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa 1998

Lektury uzupełniające

• MacIntyre Alasdiar, Etyka i polityka, wyd. PWN, Warszawa 2009.
• MacIntyre Alasdiar, Krótka historia etyki: historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku, przeł. A. Chmielewski, Warszawa 1995.
• Majka Józef, Etyka polityczna i społeczna, wyd. ODiSS, Warszawa 1993.