Rynek pracy i bezrobocie (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Zaliczony podstawowy kurs ekonomii

Cele

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z koncepcjami teoretycznymi rynku pracy, zasadami jego funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, instytucjami na nim działającymi oraz poli-tyką rynku pracy. Ponadto, celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki aktywności ekono-micznej ludności i jej szczególnego aspektu jakim jest bezrobocie, jego przyczyn i skutków

Treści kształcenia

Treści kształcenia będą obejmowały problematykę rynku pracy w ujęciu popytowym i podażowym oraz rolę państwa w jego kształtowaniu. W tym zakresie przedstawione zostaną powiązania polityki rynku pracy z innymi rodzajami polityk jak np. polityką edukacyjną, polityką prorodzinną. Powiązaną z powyższym jest problematyka aktywności ekonomicznej w tym bezrobocia. W szczególny sposób podjęte zostaną tematy aktywności ekonomicznej różnych grup społecznych. Omówione będą przyczyny i skutki bezrobocia w ujęciu społecznym i indywidualnym.

T_1 Wykłady:
Tw_1 Rynek pracy – jako kategoria ekonomiczna (popyt na pracę i podaż pracy oraz czynniki je de-terminujące)
Tw_2 Polityka państwa na rynku pracy w Polsce (aktywna polityka rynku pracy, pasywna polityka rynku pracy)
Tw_3 Polityka rynku pracy a polityka zatrudnienia, edukacyjna, rodzinna
Tw_4 Aktywność ekonomiczna ludności – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo
Tw_5 Bezrobocie (istota, rodzaje, przyczyny, skutki pozytywne, skutki negatywne)
Tw_6 Nierówności w dostępie do rynku pracy

T_2 Ćwiczenia:
Tc_1 Programy rynku pracy:
1.1. Europejska Strategia Zatrudnienia
1.2. Wspieranie mobilności zawodowej w UE
1.3. Krajowe Plany Działań na Rzecz Zatrudnienia
1.4. Program Uczenie się przez całe życie
1.5. Pozostałe programy (aktywizacja kobiet, młodzieży, osób niepełnosprawnych, program
50+, kształcenie ustawiczne)
Tc_2 Badanie aktywności ekonomicznej ludności – definicje, mierniki
Tc_3 Kobiety i mężczyźni na rynku pracy – czy kobiety są dyskryminowane
Tc_4 Osoby młode i osoby starsze na rynku pracy
Tc_5 Niepełnosprawność a aktywność zawodowa
Tc_6 Bezrobocie a ubóstwo

Efekty kształcenia

Wiedza (W):
Ew_1 Student definiuje i tłumaczy podstawowe pojęcia rynku pracy oraz zna zagadnienia polityki rynku pracy
Ew_2 Student opisuje problematykę bezrobocia oraz wymienia i charakteryzuje najważniejsze jego skutki

Umiejętności (U):
Eu_1 Student wykorzystuje i interpretuje dane statystyczne dotyczące aktywności ekonomicznej ludności
Eu_2 Student analizuje przyczyny i skutki bezrobocia w odniesieniu do poszczególnych grup społecznych

Kompetencje (K):
Ek_1 Student wyraża oceny badanych zjawisk oraz ocenia programy rynku pracy

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład audytoryjny
M_2 Prezentacja
M_3 Dyskusja (burza mózgów)

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Obecność na wykładach i zajęciach ćwiczeniowych jest obowiązkowa. Podstawą uzyskania zaliczenia będzie pisemny sprawdzian umiejętności kształtowanych w ramach zajęć ćwiczeniowych oraz prezentacja zadanej problematyki przygotowana i omówiona przez studentów (dla uzyskania oceny pozytywnej należy uzyskać co najmniej 50% punktów). Na ocenę egzaminacyjną składać się będzie egzamin pisemny (waga 50%), wynik zaliczenia ćwiczeń (waga 50%).

W_1 sprawdzian zaliczeniowy pisemny
W_2 egzamin pisemny
W_3 prezentacja
W_4 ocenianie ciągłe

Lektury podstawowe

Szydlik-Leszczyńska A., Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy – wybrane uwarunkowania Dyfin, Warszawa 2012
Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002

Lektury uzupełniające

Podolec B., Ulman P. Wałęga A., Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008