Statystyka społeczna z demografią (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności matematyczne, znajomość podstaw metodologii badań społecznych

Cele

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznej analizy zjawisk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień demograficznych. W związku z tym, że metody statystyczne posługują się liczbami dla opisu rzeczywistości to drugim celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności prezentacji i opisu badanych zjawisk za pomocą liczb oraz właściwej interpretacji wyników badania ilościowego.

Treści kształcenia

Treścią przedmiotu będzie: podstawowa wiedza i podstawowe umiejętności z zakresu statystyki opisowej, matematycznej oraz demografii; wiedza na temat źródeł i metod pozyskiwania danych dla ba-dania zjawisk społecznych w tym demograficznych, wiedza na temat badań statystyki publicznej i niepublicznej, podstawowych metod analizy statystycznej i demograficznej.

T_1 Wykłady:
Tw_1 Statystyka – historia, podstawowe pojęcia i definicje
Tw_2 Statystyka opisowa – charakterystyki rozkładu jednej zmiennej, badanie zależności
Tw_3 Statystyka matematyczna – podstawowe informacje: estymacja i weryfikacja hipotez
Tw_4 Statystyczne badanie zjawisk społecznych - zagadnienia wstępne
Tw_5 Źródła i metody pozyskiwania danych – problem harmonizacji badań i porównywalności danych
Tw_6 Statystyka społeczna w Polsce i w Unii Europejskiej – najważniejsze badania, podejmowane problemy
Tw_7 Demografia – podstawowe nurty w demografii
Tw_8 Demografia – badanie struktury ludności; ruch naturalny ludności (małżeństwa, rozwody, urodzenia, zgony); ruch wędrówkowy ludności.

T_2 Ćwiczenia:
Tc_1 Praca z publikacjami statystycznymi – konstrukcja i czytanie tabel i wykresów statystycznych
Tc_2 Szeregi statystyczne i ich analiza – miary statystyczne (charakterystyki rozkładu, miary zależności)
Tc_3 Wskaźniki społeczne i demograficzne – konstrukcja, obliczanie i interpretacja
Tc_4 Proste metody statystycznej analizy dynamiki zjawisk – indeksy dynamiki (w tym wskaźnik kosztów utrzymania)

Efekty kształcenia

Wiedza (W):
Ew_1 Student definiuje i tłumaczy podstawowe pojęcia statystyczne oraz zna zagadnienia statystycznego badania zjawisk społecznych
Ew_2 Student wymienia i opisuje źródła i metody pozyskiwania danych społecznych oraz wymienia i charakteryzuje najważniejsze badania statystyki społecznej
Ew_3 Student zna i objaśnia podstawowe nurty w demografii oraz zjawiska demograficzne

Umiejętności (U):
Eu_1 Student wykorzystuje i interpretuje dane statystyczne
Eu_2 Student oblicza podstawowe mierniki (wskaźniki) statystyczne (demograficzne) i je interpretuje

Kompetencje (K):
Ek_1 Student wyraża oceny badanych zjawisk na podstawie uzyskanych wyników analiz

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład audytoryjny
M_2 Zajęcia ćwiczeniowe

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Obecność na wykładach i zajęciach ćwiczeniowych jest obowiązkowa. Podstawą uzyskania zaliczenia będzie pisemny sprawdzian umiejętności kształtowanych w ramach zajęć ćwiczeniowych (dla uzyskania oceny pozytywnej należy uzyskać co najmniej 50% punktów). Na ocenę egzaminacyjną składać się będzie egzamin pisemny (waga 50%), wynik zaliczenia ćwiczeń (waga 40%) oraz krótki projekt na temat wybranego zjawiska społecznego badanego przy wykorzystaniu metod statystycznych (10%)

W_1 sprawdzian zaliczeniowy pisemny
W_2 egzamin pisemny
W_3 projekt

Lektury podstawowe

Panek T., Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 2007
Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003

Lektury uzupełniające

Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady-zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998