Seminarium z teologii dogmatycznej (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Zaliczenie studiów włącznie z rokiem poprzedzającym rozpoczęcie seminarium magisterskiego.
Respektowanie statutu Uczelni i regulaminu studiów, włącznie z prawami i obowiązkami studenta.
Sugestie uczestnika seminarium w odniesieniu do problematyki, którą chciałby podjąć w pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Cele

Zasadniczym celem seminarium jest przygotowanie ich uczestników do umiejętności osobistego napisania pracy magisterskiej/doktorskiej, z zastosowaniem stosownej metody badawczej, umiejętności docierania do źródeł, wykorzystania literatury przedmiotu i pomocniczej, ich analizy i interpretacji, opisu i dokonania syntezy przeprowadzonych analiz.

Treści kształcenia

Istota pracy uczestnika seminarium dokonuje się na uczelni w ramach określonych godzin, jak też poprzez kwerendę biblioteczną.Większa część pracy wykonywana jest poprzez prywatne studium, wczytywanie się w zgromadzone materiały, ich właściwa interpretacja i umiejętność dokonania syntezy. Praca teologa odpowiada dynamizmowi samej wiary. Prawda bowiem ze swej natury domaga się przekazywania jej innym. Teologia, która szuka zrozumienia wiary i proponuje to zrozumienie jako odpowiedź tym, którzy go szukają, stanowi wyraz posłuszeństwa powołaniu teologa. Teologia zatem przyczynia się do umożliwienia przekazywania wiary i sprawia, że umysł tych, którzy nie znają Chrystusa, może jej szukać i ją znaleźć.
Dlatego też studia na kierunku teologia a zwłaszcza seminarium magisterskie z dogmatyki, rozwijają odpowiednie umiejętności badawcze, dzięki którym studenci są w stanie samodzielnie poszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje zgodnie z wykorzystaniem różnych źródeł, oraz formułować na tej podstawie krytyczne osądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej i odpowiedniej metody badawczej. Jest to zadanie trudne i odpowiedzialne. Jego efekty nie podlegają weryfikacji doświadczalnej, empirycznej. Praca teologa odpowiada dynamizmowi samej wiary. Prawda bowiem ze swej natury domaga się przekazywania jej innym. Teologia, która szuka zrozumienia wiary i proponuje to zrozumienie jako odpowiedź tym, którzy go szukają, stanowi wyraz posłuszeństwa powołaniu teologa. Teologia zatem przyczynia się do umożliwienia przekazywania wiary i sprawia, że umysł tych, którzy nie znają Chrystusa, może jej szukać i ją znaleźć.
Dlatego też studia na kierunku teologia a zwłaszcza seminarium magisterskie z dogmatyki, rozwijają odpowiednie umiejętności badawcze, dzięki którym studenci są w stanie samodzielnie poszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje zgodnie z wykorzystaniem różnych źródeł, oraz formułować na tej podstawie krytyczne osądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej i odpowiedniej metody badawczej. Jest to zadanie trudne i odpowiedzialne. Jego efekty nie podlegają weryfikacji doświadczalnej, empirycznej.

Efekty kształcenia

To opis zakładanego stanu wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie dany student jest w stanie nabyć po okresie studium magisterskiego.
WIEDZA
TMA_W12. Absolwent zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu mariologii kontekstualnej. Wyraża się ona w powiązaniu jej z innymi dziedzinami nauki takimi jak: humanistyczne, społeczne, prawne. Docenia kulturotwórcze zaangażowanie Kościoła i teologii w wymiarze ekumenicznym i katolickim, bez konfesyjnych naleciałości ostatniego terminu.Nabycie wiedzy z zakresu mariologii biblijnej i ekumenicznej, jak też historii mariologii i pobożności maryjnej.
TnMA_W07. Posiada wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacyjnego i wychowawczego. celach i funkcjonowaniu różnych organizacji i instytucji wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych.
TkMA_W03. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu mariologii.
UMIEJĘTNOŚCI
TMA_U02. Absolwent posiada umiejętności badawcze z zakresu teologii. Potrafi analizować i dokonać egzegezy tekstów biblijnych. Dokonać analizy i syntezy różnych idei i poglądów prezentowanych i głoszonych przez teologów różnych środowisk i szkół.
TnMA_U09. Posiada umiejętność pracy zespołowej. Potrafi inicjować, jak też włączać się aktywnie w podejmowane akcje zmierzające do pogłębiania wiedzy i umiejętności.
TkMA_U05. Potrafi organizować działalność duszpasterską, charytatywną, ekumeniczną.
KOMPETENCJE/POSTAWY
TMA_K02. Ma, świadomość, że jego formacja intelektualna i ludzka nie kończą się wraz ze studiami. Dostrzega konieczność formacji permanentnej. Inspiruje i angażuje się w proces kształcenia się innych. Pogłębia swoją wiedzę i umiejętności nie tylko w wymiarze teologicznym, ale też w spotkaniu teologii z innymi dziedzinami nauki.
TnMA_K01.Przekonany jest wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogiczno-katechetycznych w środowisku społecznym i kościelnym.
TkMA_K03. Uczestniczy w przygotowaniu i kierowaniu działalnością spełeczną. Przewiduje wielorakie skutki społeczne i eklezjalne swojej aktywności.

Metody dydaktyczne

Są to metody właściwe dla kierunku teologia (analityczna-syntetyczna), ale też i metod stosowanych dla pokrewnych dyscyplin z tą dziedziną naukową związanych: socjologia, historia, patrystyka, duszpasterstwo pastoralne, katechetyka (porównawcza)czy metoda polegająca na przeprowadzaniu ankiet badawczych. Do istoty bowiem poznania teologicznego należy rozważanie przedmiotu w świetle Słowa Bożego, czyli w świetle Objawienia. Dlatego teologii nie może uprawiać ten, kto odrzuca istnienie Boga. Zajmowałby się wtedy czymś (Kimś) co (Kto) nie istnieje. W teologii dogmatycznej dominuje metoda integralna, którą charakteryzuje: wykorzystanie wszystkich możliwych źródeł teologii, zasada uwzględniania analogii wiary, systematyzacji, wskazań praktycznych zastosowań. Metoda ta przyjmuje trzy formy: scholastyczną (już raczej zarzuconą), pozytywną (wykorzystuje prymat danych pozytywnych, analizę i syntezę, w miejsce dedukcji wprowadza indukcję), mieszaną (łączy obie metody. We współczesnej teologii metody raczej się nie nazywa, ale opisuje, ponieważ składają się na nią metody cząstkowe.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Od uczestników seminarium magisterskiego/doktoranckiego wymagane jest, w efekcie końcowym, napisanie i obronienie pracy magisterskiej, po uprzedniej ocenie jej przez promotora, recenzenta i zdaniu wymaganych regulaminem egzaminów. Na wcześniejszych etapach wymagane jest przyjęcie sprawozdania z określonych terminami wcześniejszych okresów zaangażowań na rzecz powstania pracy magisterskiej/doktorskiej.

Lektury podstawowe

Adhortacja apostolska \\\"Marialis cultus\\\", Niepokalanów 1984.
Encyklika \\\"Redemptoris Mater\\\", Kraków 2003.
Konstytucja Dogmatyczna o Kościele \\\"Lumen Gentium\\\", Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002.

Lektury uzupełniające

Budzik Stanisław, \\\\\\\\\\\\\\\"Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła\\\\\\\\\\\\\\\", Tarnów 1995.
Grzechowiak Stanisław, Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych\\\\\\\\\\\\\\\", Gniezno 1995.
Kudasiewicz Józef, \\\\\\\\\\\\\\\"Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne\\\\\\\\\\\\\\\", Kielce 1996.
Napiórkowski Stanisław C., \\\\\\\\\\\\\\\"Jak uprawiać teologię\\\\\\\\\\\\\\\", Wrocław 1996.
Tenże, \\\\\\\\\\\\\\\"Ja Służebnica Pana. Problemy - poszukiwania - perspektywy\\\\\\\\\\\\\\\", Lublin 2009.
Pek Kazimierz, \\\\\\\\\\\\\\\"Deus semper maior. Teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej XX wieku\\\\\\\\\\\\\\\", Lublin 2009.
Życiński Wojciech, \\\\\\\\\\\\\\\"Jedność w wielości. Perspektywy mariologii ekumenicznej\\\\\\\\\\\\\\\", Kraków 1992.