Seminarium z teologii pastoralnej (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień teologicznych, podstaw metodologii teologii oraz podstaw metodyki
pracy naukowej

Cele

Umiejętność analizy pastoralnej aktualnych sytuacji w Kościele i świecie, oceny pastoralnej i
formułowanie pastoralnych wniosków oraz postulatów duszpasterskich

Treści kształcenia

T_1 Rodzaje migracji
T_2 Współczesna sytuacja migrantów (społeczna, ekonomiczna, polityczne, religijna), w Polsce i świecie.
Opis i ocena sytuacji
T_3 Teologiczne podstawy dla problemu migracji (teksty biblijne, dokumenty kościelne, opracowania
teologiczne).
T_4 Migracje znakiem czasu.
T_5 Nowe wyzwania duszpasterskie dla Kościoła związane z rosnącym zjawiskiem migracji.
T_6 Okresowo uczestnicy seminarium przedstawiają swoje prace badawcze, na zajęciach następuje ich
wspólna ocena celem poznawania metod badawczych nabywania umiejętności naukowych.

Efekty kształcenia

Ew_1 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii pastoralnej
Ew_2 Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i
szczegółowych
Eu_3 Potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z
wykorzystaniem różnych źródeł teologicznych i pozateologicznych
Eu_4 Posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii pastoralnej zwłaszcza analizę tekstów, dobór
metod badawczych oraz ich prezentację
Ek_5 rozumie potrzebę intelektualnej formacji osobistej, w sposób krytyczny, permanentnie uzupełnia
swą wiedzę, potrafi tą wiedzą dzielić się z innymi
Ek_6 ma świadomość złożoności sytuacji w której Kościół realizuje swa misję i zgodnie z założeniami
teologii pastoralnej potrafi rozwiązywać problemy Kościoła w oparciu o interdyscyplinarną analizę tej
sytuacji

Metody dydaktyczne

M_1 Analiza tekstów źródłowych
M_2 Opracowania zadanych tematów
M_3 Dyskusja nad opracowaniami przygotowywanymi przez studentów i doktorantów ich wspólna ocena,
poprawianie i uzupełnianie braków

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Obecność na zajęciach
W_2 Aktywność w dyskusji
W_3 Oddanie promotorowi opracowania zadanego tematu badawczego i omówienie z nim
W_4 Przedstawienie wobec uczestników seminarium zadanego opracowania

Lektury podstawowe

Papieska Rada ds. Migracji i Podróżnych, Instrukcja Erga migrantes caritas Christi z 3 maja 2004 r.
Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych, opr. M.
Ostrowski, Kraków 2003

Lektury uzupełniające

W. Necel, Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa, Wyd. UKSW, Warszawa 2012.
Ludzie w drodze. Nauki teologiczne o migracji i migrantach, red. D. Cichy, Verbinum, Warszawa 2012.