Tutoring z teologii dogmatycznej (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość Katechizmu Kościoła Katolickiego
Podstawowa znajomość Pisma Świętego

Cele

Ukazanie specyfiki teologii dogmatycznej
Prezentacja podstawowych pojęć
Przedstawienie traktatów teologii dogmatycznej.

Treści kształcenia

Wprowadzenie do teologii dogmatycznej
- zakres
- metody
- traktaty
- pojęcia Teologia dogamtyczna jako dział teologii
Twierdzenie dogmatyczne
Współczesne nurty teologii dogmatycznej
Struktura trynitarna teologii dogmatycznej
Relacja między filozofią a teologią dogmatyczną
Miejsce Pisma Świętego w teologii dogmatycznej
Interpretacja orzeczeń dogmatycznych
Wymiary teologii dogmatycznej
Podstawowe pojęcia teologii dogmatycznej Teologia dogamtyczna jako dział teologii
Twierdzenie dogmatyczne
Współczesne nurty teologii dogmatycznej
Struktura trynitarna teologii dogmatycznej
Relacja między filozofią a teologią dogmatyczną
Miejsce Pisma Świętego w teologii dogmatycznej
Interpretacja orzeczeń dogmatycznych
Wymiary teologii dogmatycznej
Podstawowe pojęcia teologii dogmatycznej

Efekty kształcenia

Wiedza
Student zna terminologię nauk teologicznych i jej korzenie grecko-łacińskie (TMA_W03).
Umiejętności
Student potrafi odnajdywać powiązania pomiędzy róznymi elementami chrześcijańskiego dziedzictwa dokrtynalnego (TMA_U07)
Kompetencje
Student ma świadomość złożoności i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów (TMA_K05)

Metody dydaktyczne

Wykłąd
Dyskusja
Konsultacje
Analiza tekstu

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Wypracowanie semestralne na wybrany przez studenta temat, w którym student pokazuje drogi poszukiwania rozwiązania problemu teologicznego z uwzględnieniem płaszczyny językowej, innych dyscyplin, traktatów teologii dogmatycznej.
Praca na 5 stron, która nastepnie jest ustnie prezentowana na zajęciach.

Lektury podstawowe

O’Donnell J., Wprowadzenie do teologii dogmatycznej, Kraków 1997.

Lektury uzupełniające

Danielou J., Aniołowie i ich misja, Warszawa-Ząbki 2006.
Heller M., Moralność myślenia, Kraków 1993.
Łukaszuk T. D., Obraz święty - ikona w życiu, w wierze i teologii Kościoła: zarys teologii świętego obrazu, Kraków 1993.