Tutoring z teologii dogmatycznej (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Nie ma

Cele

Celem tutoringu jest zapoznanie studenta z teologią dogmatyczną jako działem teologii, ukazanie różnych traktatów w ramach dogmatyki oraz wskazanie podstawowych pomocy do teologii dogmatycznej

Treści kształcenia

1. Powołanie teologa w Kościele.
2. Teologia a sztuka.
3. Najważniejsze współczesne wypowiedzi papieży
4. Omówienie następujących tekstów:
a) T.D. Łukaszuk, Obraz święty – ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła. Zarys teologii świętego obrazu, Częstochowa-Jasna Góra-Skałka 1993.
b) Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995, s. 353-369.
c) Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2007.
d) Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. II: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kielce 2011.
e) Franciszek, Evangelii gaudium, Kraków 2013.

Efekty kształcenia

WIEDZA:
- student zna terminologię nauk teologicznych i jej korzenie grecko-rzymskie (TMA_W03)
UMIEJĘTNOŚCI:
- student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać zdolności badawcze (TMA_U05)
KOMPETENCJE:
- student rozumie potrzebę intelektualnego formowania się przez całe życie (TMA_K02)

Metody dydaktyczne

- analiza tekstu
- dyskusja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

- ocenianie ciągłe

Lektury podstawowe

T.D. Łukaszuk, Obraz święty – ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła. Zarys teologii świętego obrazu, Częstochowa-Jasna Góra-Skałka 1993.
Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995, s. 353-369.
Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2007.
Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. II: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kielce 2011.
Franciszek, Evangelii gaudium, Kraków 2013.

Lektury uzupełniające

M. Heller, Moralność myślenia, Tarnów 1993.