Patrologia (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość łaciny i greki.

Cele

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z ważnymi tekstami literatury wczesnochrześcijańskiej (wiek IV-VIII) wraz z umiejętnością ich analizy oraz interpretacji, a także zapoznanie z najważniejszymi gatunkami literackimi tejże literatury.

Treści kształcenia

1. Specyfika rodzajów literackich literatury wczesnochrześcijańskiej IV-VIII wieku (komentarz, homilia, dramat, traktat, kanony, katalog herezji, księgi pokutne, orzeczenia soborów);
2. Najważniejsze problemy podejmowane przez literaturę wczesnochrześcijańską (interpretacja Biblii, relacja łaska-natura, kult obrazów, gnoza, formy pokuty, ważność sakramentów, relacja do literatury niechrześcijańskiej);

Efekty kształcenia

WIEDZA:
- student rozumie kulturotwórczą rolę teologii w jej różnych wymiarach, a zwłaszcza w aspekcie literackim oraz historycznym i kulturowym (TMA_W14)
UMIEJĘTNOŚCI:
- student potrafi samodzielnie analizować, oceniać, interpretować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (TMA_U01)
KOMPETENCJE:
- student rozumie potrzebę intelektualnego formowania się przez całe życie (TMA_K02)
- student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy doktrynalne (TMA_K06)

Metody dydaktyczne

- lektura tektów soborowych (praca na tekście greckim i polskim tłumaczeniu;
- tłumaczenie wybranych tekstów soborowych z j. starogreckiego na j. polski;
- korzystanie z współczesnych słowników patrystycznych (Lampe G. W. H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1991; Liddel H. G. - Scott R., Greek-English Lexicon, Oxford 1996);
- zastosowanie analizy patrystycznej (metoda teologiczna, metoda historyczna, metoda literacka);

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

- ocenianie ciągłe
- trzy pisemne sprawdziany znajomości zadanych lektur
Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie na pozytywna ocenę trzech pisemnych sprawdzianów

Lektury podstawowe

Pietras H., Baron A.(red), Dokumenty Soborów powszechnych, t. I (325-787), ŹMT 24, Kraków 2001;
Epifaniusz, Panarion – (haer. 21-26) – (wersja elektroniczna);
Jan Damasceński, O herezjach (ŹMT 59, s. 105-139);
Sobór Efeski (ŹMT 24, s. 99-189);
Sobór Nicejski II (ŹMT 24, s. 327-381);
Bazyli Wielki, Kanony Ojców Greckich (ŹMT 49, Canones Patrum Graecorum, s. 32-75);
Grzegorz z Nysy, Homilie do błogosławieństw (ŹMT 34);
Księga pokutna Pseudo-Kummeana (Libri poenitentiales, ŹMT 58, s. 86-114);
Augustyn, O chrzcie (ŹMT 38).

Lektury uzupełniające

Wicks J., Wprowadzenie do metody teologicznej, tłum. J. Ożóg, Kraków 1995.
Buksiński T., Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań 1991.