Teologia dogmatyczna - mariologia (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe pojęcia z zakresu teologii dogmatycznej. Podstawowa znajomość języka łacińskiego.

Cele

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z najważniejszymi źródłowymi tekstami mariologicznymi.

Treści kształcenia

1. Związek dogmatów z pobożnością
2. Ikonografia maryjna
3. Najważniejsze dokumenty Kościoła o Maryi
4. Objawienia maryjne
5. Maryja w innych religiach
6. Dogmaty maryjne
7. Propozycje nowego dogmatu

Efekty kształcenia

WIEDZA:
- student rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii w różnych aspektach (TMA_W14)
UMIEJĘTNOŚCI:
- student potrafi harmonizować różne elementy chrześcijańskiego dziedzictwa doktrynalnego (TMA_U07)
KOMPETENCJE:
- student identyfikuje i rozstrzyga dylematy – zwłaszcza doktrynalne (TMA_K06)

Metody dydaktyczne

- analiza tekstu
- dyskusja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

- 3 pisemne sprawdziany znajomości wskazanych artykułów
- przygotowanie do zajęć

Lektury podstawowe

J.A. Jungmann, Mittelalterliche Frömmigkeit. Ihr Werden unter der Nachwirkung der Christologischen Kämpfe, „Geist und Leben” 41(1968), s. 429-443.
Protoewangelia Jakuba, w: M. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu, t. I, Ewangelie apokryficzne, Lublin 1986, s. 175-207.
Adhortacja apostolska Pawła VI Marialis cultus, w: S. C. Napiórkowski (red.), Jak czcić Matkę Bożą?, Niepokalanów 1984.
M. Rusecki, Kryteria wiarygodności objawień maryjnych, w: K. Pek (red.), Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, W-wa 1994, s. 35-51.
K. Kowalik, V dogmat maryjny, w: Tenże, Tradycja i otwartość. Księga pamiątkowa ku czci O. prof S. C. Napiórkowskiego, Lublin 1999, s. 81-99.
J.C.R.G. Paredes, Mariologia w drodze: perspektywy mariologiczne u progu XXI wieku, „Salvatoris Mater” 1(2005), s. 239-259.
VIII rozdz Lumen gentium
W. Chrostowski, Żydzi i religia żydowska a Maryja Matka Jezusa, „Salvatoris Mater” 1(2000), s. 215-233.
Ineffabilis Deus, bulla o Niepokalanym Poczęciu, w: K. Kowalik, K. Pek (red.), Niepokalana Matka Chrystusa, Częstochowa – Lublin 2004, s. 240-271.
Munificentissimus Deus, Konstytucja Apostolska o Wniebowzięciu NMP, w: L. Balter, P.M. Lenart (red.), Mariologia na przełomie wieków, Częstochowa – Niepokalanów 2001, s. 64-93.

Lektury uzupełniające

J. Kudasiewicz, Biblijna droga pobożności maryjnej, Kielce 2002.