Teologia pastoralna (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna znajomość teologii.
Znajomość podstaw teologii pastoralnej

Cele

Ukazanie specyfiki teologii pastoralnej jako nauki teologicznej.
Docenienie znaczenia naukowej-teologicznej refleksji nad wszelkimi formami działalności w Kościele.
Ma zachęcić do samodzielnej krytycznej refleksji nad działalnością duszpasterską i apostolską oraz wyposażyć w narzędzia niezbędne do przeprowadzenia takiej refleksji.

Treści kształcenia

Tw_1 Apostolstwo świeckich źródła, cele
Tw_2 Dziedziny apostolstwa świeckich
Tw_3 Apostolstwo w obszarze kultury, tradycja, inkulturacja
Tw_4 Apostolstwo na polu pracy, gospodarki
Tw_5 Apostolstwo na polu polityki
Tw_6 Apostolstwo na polu wolnego czasu
Tw_7 Apostolstwo dnia świątecznego
Tw_8 Formacja apostolska
Tw_9 Urzeczywistnianie parafii wspólnoty-wspólnot
Tw_10 Duszpasterska rada parafialna
Tw_11 Małe grupy w kościele - teologiczne źródła, znaczenie
Tw_12 Kwalifikacja grup: stowarzyszenia, ruchy, bractwa
Tw_13 Kryteria kościelnego charakteru grup
Tw_14 Duszpasterstwo wobec problemu sekt
Tw_15 Duszpasterstwo charytatywne (teologia, praktyczne formy)
Tw_16 Chrześcijanin a środowiska przyrodnicze
Tw_17 Duszpasterstwo a problem migracji

Efekty kształcenia

Ew_1 Ma uporządkowaną, pogłębioną, szczegółową wiedzę z zakresu teologii pastoralnej
Ew_2 Zna główne zasady działalności pastoralnej, ewangelizacyjnej i charytatywnej Kościoła
Ew_3 Ma wiedzę o powiązaniach teologii pastoralnej z innymi dziedzinami nauk pozwalająca na jej integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych
Eu_1 Potrafi integrować wiedzę z zakresu nauk szczegółowych w celu jej wykorzystania w pastoralnej działalności Kościoła
Eu_2 Potrafi włączyć się twórczo w różne dziedziny działalności pastoralnej, ewangelizacyjnej i charytatywnej Kościoła
Ek_1 Ma świadomość złożoności współczesnej sytuacji społecznej i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów pastoralnych
Ek_2 Ma świadomość osobistej odpowiedzialności za kształt współczesnego życia społecznego i dziedzictwa chrześcijańskiego
Ek_3 Rozumie potrzebę ustawicznego formowania się w sferze intelektualnej i religijnej
Ek_4 Potrafi rozstrzygać dylematy etyczne związane z życiem społecznym
Ek_5 Interesuje się nowymi rozstrzygnięciami dotyczącymi pastoralnej działalności Kościoła

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład
M_2 Dyskusja nad poruszanymi problemami
M_3 Prezentacja Power Point

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 aktywność studenta na wykładach
W_2 dyskusja nad poruszanymi problemami
W_3 egzamin podczas zimowej sesji z wyłożonego materiału na podstawie tez

Lektury podstawowe

Sobór Watykański II:
Konstytucja dogmatyczna o Kościele
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Dekret o apostolstwie świeckich
Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est
Teologia pastoralna, pod red. ks. Ryszarda Kamińskiego, t. 2. Teologia pastoralna szczegółowa, Lublin 2002.

Lektury uzupełniające

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
"Wierzę w święty Kościół powszechny" (nn. 748 - 945)
Wspólnota ludzka (nn. 1877-1948)

Uwagi

materiały pomocnicze dla studentów publikowane na www.pastoralna.pl