Historia filozofii I (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Student zdobywa wiedzę z historii filozofii, potrafi ją analizować, porządkować i oceniać, a także wykorzystać w życiu kulturalnym.

Treści kształcenia

T.1 - Filozofia helleńska (jońska filozofia przyrody; początki antropologii – Sokrates; wielkie systemy starożytne: Platon i platonizm; Arystoteles i arystotelizm)
T.2 - Filozofia hellenistyczna (sceptycyzm, epikureizm, stoicyzm; neoplatonizm)
T.3 - Starożytna filozofia (i teologia) chrześcijańska:
Patrystyka (pierwsze próby rozwiązania relacji wiary i rozumu (Tertulian, Orygenes); starożytny spór o wartość filozofii grecko-rzymskiej; droga do ujęć systemowych)
T.4 - Filozofia średniowieczna. Okres przygotowawczy (od Boecjusza do Eriugeny)
T.5 - Filozofia wczesnośredniowieczna (spory filozoficzno-teologiczne: spór o wartość logiki; spór o zakres rzeczywistości; wczesnośredniowieczne teorie człowieka: mistyka)
T.6 - Rozkwit filozofii średniowiecznej (nowe źródła problemów filozofii; nowe instytucje - uniwersytety średniowieczne; systemy filozofii średniowiecznej: arystotelizmy średniowieczne; augustynizm średniowieczny)
T. - Schyłek filozofii średniowiecznej (nowa teoria nauki – Wilhelm Ockham; początki nauk przyrodniczych; początki nauk przyrodniczych)
T.8 - Humaniści i odnowienie filozofii starożytnej, Franciszek Bacon, Suarez i modernizacja scholastyki

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student zna i rozumie historyczne fakty z dziejów filozofii, zna główne zagadnienia historii filozofii oraz periodyzację dziejów filozofii.
W_2 Student pozyskuje świadomość wiedzy z zakresu historii filozofii oraz uczestniczy w życiu kulturalnym.

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Student po ukończonym kursie potrafi analizować, oceniać i selekcjonować wiadomości z historii filozofii.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Kolokwium ustne.
Student na ocenę dostateczną zna podstawowe fakty z historii filozofii, potrafi podać nazwiska głównych filozofów poszczególnych nurtów, z trudnością i bez podawania szczegółów jest w stanie omówić zasadnicze tezy filozoficzne danej epoki.
Student na ocenę dobrą w miarę płynnie wymienia podstawowe fakty z historii filozofii, bez większych trudności jest w stanie omówić główne tezy filozoficzne kształtujące daną epokę.
Student na ocenę bardzo dobra płynnie wymienia ważne fakty z historii filozofii, płynnie podaje tezy filozoficzne kształtujące daną epokę, bez trudności łączy fakty ze sobą i wyciąga logiczne wnioski. Zna nazwiska filozofów i potrafi dokładnie umiejscowić je w historii filozofii oraz w historii powszechnej.

Lektury podstawowe

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, rożne wydania

Lektury uzupełniające

Copleston F., Historia filozofii, t. I-III, Warszawa, różne wydania;
Hadot P., Czym jest filozofia starożytna, przeł. P. Domański, Warszawa 2000;
Reale G., Historia filozofii starożytnej, tłum. Edward Iwo Zieliński, Lublin 1993 (tom I – V).