Historia sztuki średniowiecznej powszechnej I (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość powszechnej historii średniowiecza w zakresie przewidzianym programem szkoły średniej.

Cele

Celem wykładu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat dziejów sztuki średniowiecznej powszechnej.

Treści kształcenia

T.1 - Sztuka Rzymu i Longobardów.
T.2 - Sztuka Galii za panowania Merowingów.
T.3 - Sztuka Wizygotów i Asturyjczyków; sztuka mozarabska.
T.4 - Sztuka Irlandii i Wysp Brytyjskich w I tysiącleciu.
T.5 - Sztuka karolińska.
T.6 - Sztuka ottońska. Wykład pozwoli studentom zapoznać się z dziejami sztuki średniowiecznej powszechnej w ogólnym zarysie. Zagadnienia dotyczące formy, treści ideowych oraz funkcji dzieł sztuki rozpatrzone zostaną na tle przemian historycznych, religijnych i kulturowych epoki. Problematyka poruszana w wykładzie obejmie takie kwestie jak recepcja antyku i stosunek do tradycji klasycznej, związki pomiędzy sztuką a liturgią, drogi rozprzestrzeniania się wzorów formalnych i ideowych, znaczenie mecenatu dla rozwoju sztuk, rola pobożności średniowiecznej świeckiej i zakonnej w kształtowaniu się nowych form przekazu artystycznego.
Wykład ułatwi studentom zaznajomienie się z terminologią naukową właściwą sztuce średniowiecznej. Dzięki bogatemu materiałowi ilustracyjnemu oraz szczegółowemu omawianiu prezentowanych dzieł, studenci nabędą umiejętność identyfikowania i analizowania zabytków średniowiecznych. Przyjęta w wykładzie forma prezentacji materiału ma ich nauczyć rozpatrywania średniowiecznych dzieł sztuki w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student potrafi dokonać analizy stylowej zabytku średniowiecznego, zadatować go i zlokalizować.
W_2 Student ma wiedzę na temat zjawisk artystycznych związanych z dziełem sztuki średniowiecznej, potrafi osadzić go w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.
W_3 Student posługuje się terminologią specjalistyczną z zakresu sztuki średniowiecznej.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna połączona z obszerną analizą materiału zabytkowego.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie uczestnictwa w zajęciach. Wiedza zdobyta na tym całorocznym wykładzie sprawdzona zostanie po drugim semestrze zajęć w trakcie egzaminu ustnego.

Lektury podstawowe

Conant K.L., Carolingian and Romanesque Architecture 800 to 1200, Harmondsworth 1959 [i następne, poprawione wydania] (Pelican History of Art, t. 13);
Skubiszewski P., Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001;
Sauerländer W., Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978.

Lektury uzupełniające

Fillitz H., Das Mittelalter, Berlin 1969 (Propyläen Kunstgeschichte, t. 5);
Henderson G., Wczesne średniowiecze, Warszawa 1984.
Lasko P., Ars Sacra 800–1200, Harmondsworth 1972 (Pelican History of Art, t. 36).