Sztuka witrażowa w XX wieku - wybrane zagadnienia (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Zapoznanie z problematyką z zakresu sztuki witrażowej jako dopełnienie wiedzy prezentowanej na wykładach kursowych.

Treści kształcenia

T.1 - Witrażownictwo w Europie i Polsce w 1 połowie XX wieku – najważniejsze ośrodki, tendencje stylowe, twórcy.
T.2 - Przedstawienie rozwoju witrażownictwa w Krakowie w okresie międzywojennym: projektanci, pracownie, realizacje.
T.3 - Omówienie witraży sakralnych po drugiej wojnie światowej na wybranych przykładach.
T.4 - Współczesne witrażownictwo polskie – nowa estetyka a architektura

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student poznaje terminologię związaną z przedstawianą problematyką.
W_2 Student ma świadomość zachodzących przemian stylowych, koncepcji artystycznych i zna charakterystyczne przykłady.
W.3 Student potrafi wskazać cechy i ocenić znaczenie artystyczne omawianych zjawisk.
W.4 Rozumie problematykę w kontekście związków historyczno-kulturowych epok.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna, filmy
M.3 Zajęcia terenowe

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny.
Wymagane jest regularne uczęszczanie na zajęcia i zdanie testu sprawdzającego nabytą wiedzę.

Lektury podstawowe

Czapczyńska-Kleszczyńska D., Witraże w Krakowie. Dzieła i twórcy, „Krakowska Teka Konserwatorska” 5, 2005;
Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. J. Budyn-Kamykowska, K. Pawłowska, Kraków 2000;
Gajewska-Prorok S., Oleszczuk S., Witraże na Śląsku. XIX i pierwsza połowa XX wieku, Leipzig 2001;
Polska sztuka witrażowa, red. J. Budyn-Kamykowska, K. Pawłowska, Kraków 2002;
Witraż w architekturze, architektura na witrażu, red. J. Budyn-Kamykowska, K. Pawłowska, Kraków 2011;Żychowska M.J., Współczesne witraże polskie, Kraków 1999.

Lektury uzupełniające

Czapczyńska-Kleszczyńska D.,Zapomniani tworcy. Stan badań nad polskim witrażownictwem (druga Powa wieku XIX – rok 1945), „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” 1, 2008;
Fijałkowska G., Pracownia witrażowo-szklarska Tadeusza Stanisława Wilkosza, Kraków 2013;
Zdzisław Gedliczka 1888-1957, opr. A. Gedliczka, Kraków 2012;
Kontny I., Wyspiański, Romańczyk a witraże kościelne, Zagłębia i Górnego Śląska, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” 5, 2012;
Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, red. W. Bałus, T. Szybisty, t. 1 Archidiecezja krakowska, dekanaty krakowskie, opr. D. Czapczyńska-Kleszczyńska, T. Szybisty, Kraków 2014;
Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału SHS, red. T. Dudek-Bujarek, Katowice 2002;
Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. J. Budyn – Kamykowska, Kraków-Malbork 2009;