Historia sztuki średniowiecznej powszechnej II (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Zaliczenie wykładu „Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (część I)”

Cele

Celem wykładu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat dziejów sztuki średniowiecznej powszechnej.

Treści kształcenia

T.1 - Sztuka romańska.
T.2 - Sztuka około 1200.
T.3 - Sztuka gotycka.
T.4 - Sztuka późnego gotyku. Wykład pozwoli studentom zapoznać się z dziejami sztuki średniowiecznej powszechnej w ogólnym zarysie. Zagadnienia dotyczące formy, treści ideowych oraz funkcji dzieł sztuki rozpatrzone zostaną na tle przemian historycznych, religijnych i kulturowych epoki. Problematyka poruszana w wykładzie obejmie takie kwestie jak recepcja antyku i stosunek do tradycji klasycznej, związki pomiędzy sztuką a liturgią, drogi rozprzestrzeniania się wzorów formalnych i ideowych, znaczenie mecenatu dla rozwoju sztuk, rola pobożności średniowiecznej świeckiej i zakonnej w kształtowaniu się nowych form przekazu artystycznego.
Wykład ułatwi studentom zaznajomienie się z terminologią naukową właściwą sztuce średniowiecznej. Dzięki bogatemu materiałowi ilustracyjnemu oraz szczegółowemu omawianiu prezentowanych dzieł, studenci nabędą umiejętność identyfikowania i analizowania zabytków średniowiecznych. Przyjęta w wykładzie forma prezentacji materiału ma ich nauczyć rozpatrywania średniowiecznych dzieł sztuki w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student potrafi dokonać analizy stylowej zabytku średniowiecznego, zadatować go i zlokalizować.
W_2 Student ma wiedzę na temat zjawisk artystycznych związanych z dziełem sztuki średniowiecznej, potrafi osadzić go w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.
W_3 Student posługuje się terminologią specjalistyczną z zakresu sztuki średniowiecznej.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna połączona z obszerną analizą materiału zabytkowego.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Egzamin obejmujący wiedzę i umiejętności, nabyte po zaliczeniu obu części wykładu. Egzamin ustny, w trakcie którego szczegółowa charakterystyka zabytku przedstawionego na slajdzie (wybranego spośród dzieł prezentowanych uprzednio i analizowanych na wykładzie), stanowić będzie punkt wyjścia do pytania ogólnego z zakresu sztuki średniowiecznej powszechnej. Prócz umiejętności właściwego rozpoznania i analizy zabytku, oceniana będzie także wiedza na temat zjawisk artystycznych z nim związanych, zdolność osadzenia go w szerszym kontekście historyczno-kulturowym, a także umiejętność posługiwania się stosowną terminologią historyczno-artystyczną oraz znajomość zalecanej do egzaminu literatury.

Lektury podstawowe

Białostocki J., Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Dürera, Warszawa 2011;
Sauerländer W., Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978;
Simson O. von, Katedra gotycka, Warszawa 1989;
Skubiszewska M., Malarstwo w Italii w latach 1250–1400, Warszawa 1980;
Gotyk. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. R. Toman, Köln 1998;
Świechowski Z., Nowak L., Gumińska B., Sztuka romańska, Warszawa 1976.

Lektury uzupełniające

Conant K.L., Carolingian and Romanesque Architecture 800 to 1200, Harmondsworth 1959 [i następne, poprawione wydania] (Pelican History of Art, t. 13);
Frankl P., Gothic Architecture, New Haven-London 2000;
Lasko P., Ars Sacra 800–1200, Harmondsworth 1972 (Pelican History of Art, t. 36);
White J., Art and Architecture in Italy 1250–1400, Harmondsworth 1966 (Pelican History of Art, t. 28);
Williamson P., Gothic Sculpture 1140–1300, New Haven – London 1995;
Ziemba A., Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, Warszawa 2008-2011, 2 tomy;
Żarnecki J., Sztuka romańska, Kraków 2005.