Proseminarium z historii sztuki XIX i XX wieku (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Student zdobywa wiedzę na temat współczesnej metodologii stosowanej w historii sztuki XIX i XX wieku, poznaje zasady konstrukcji pracy naukowej, zaznajamia się z zasadami zapisu bibliograficznego oraz z literaturą przedmiotu i tekstami źródłowymi. Ponadto kształtuje umiejętność opisu i analizy dzieła sztuki, a także nabywa umiejętności przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych.

Treści kształcenia

T.1 - Przyswojenie zasad metodologii stosowanej w historii sztuki XIX i XX w.
T.2 - Zapoznanie studenta z warsztatem historyka sztuki, literaturą przedmiotu
T.3 - Kształtowanie umiejętności opisu i analizy dzieła sztuki na podstawie przygotowanej prezentacji wskazanego zabytku. Studenci pod kierunkiem prowadzącego samodzielnie przygotowują opracowania monograficzne wskazanych dzieł sztuki z zakresu malarstwa, rzeźby lub architektury.
T.4 - Nabywanie umiejętności interpretacji i wyrażania własnych wniosków przez studentów. Prezentowane podczas zajęć prace stają się przedmiotem dyskusji, co pozwala na kształtowanie umiejętności krytycznej oceny i wyrażania własnych wniosków przez studentów.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student nabywa umiejętność posługiwania się prawidłową terminologią
W_2 Potrafi posługiwać się podstawowymi metodami analizy i interpretacji dzieł sztuki

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Nabywa umiejętność zdobywania wiedzy korzystając z bibliotek i źródeł internetowych
U_2 Umie sporządzić pracę naukową wykorzystując w niej podstawowe elementy warsztatu naukowego

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład konwersatoryjny
M.2 Prezentacja multimedialna prac pisemnych
M.3 Zajęcia terenowe przy wybranych obiektach

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny.
Niezbędnym wymogiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia i aktywne w nich uczestnictwo. Student zobowiązany jest do przygotowania prezentacji i złożenia poprawnie zredagowanych prac według wymogów teoretycznych i korekt uzyskanych w trakcie zajęć. Praca oceniana jest zarówno pod względem zawartości faktograficznej, jak i właściwego przedstawienia ustaleń badawczych i interpretacji. Ważna jest także umiejętność korzystania ze źródeł, opracowań literatury polskiej i obcojęzycznej oraz dobór materiału ilustracyjnego i poprawność językowa. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest terminowe złożenie pracy i przyjęcie jej przez promotora.

Lektury podstawowe

Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1979;
Białostocki J., Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982;
Białostocki J., Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, Warszawa 1976;
D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2013;
D’Alleva A., Jak studiować historię sztuki, Kraków 2013;
Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973;
Panofsky E., Ikonografia i ikonologia, w: E. Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.

Lektury uzupełniające

Dobór literatury związany jest z tematyką prac indywidualnie przygotowywanych przez studentów.