Historia sztuki XIX wieku powszechnej (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Studenci uzyskują wiedzę na temat najważniejszych zjawisk w sztuce powszechnej XIX.

Treści kształcenia

T.1 - Przedstawienie neoklasycyzmu w kontekście różnorodności nurtów
T.2 - Omówienie światopoglądu romantycznego w dziewiętnastowiecznej Europie
T.3 - Ukazanie realizmu, jego założeń i praktyki artystycznej
T.4 - Przedstawienie impresjonizmu, postimpresjonizmu, neoimpresjonizmu jako nowej formy, jak również ikonografii i ewolucji kierunków
T.5 - Omówienie symbolizmu – nowe obszary wyobraźni
T.6 - Przedstawienie akademizmu w malarstwie i rzeźbie
T.7 - Przedstawienie rozwoju rzeźby od neoklasycyzmu do nowego klasycyzmu
T.8 - Ukazanie odmian klasycyzmu w architekturze
T.9 - Przedstawienie rozwoju historyzmu, eklektyzmu oraz początków nowoczesności w architekturze
T.10 - Odrodzenie sztuk i rzemiosł

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student nabywa umiejętność posługiwania się właściwą terminologią z zakresu sztuki XIX wieku oraz zaznajamia się z polecaną literaturą
W_2 Student potrafi rozpoznać dzieła sztuki omawianego okresu, określić ich tematykę, ikonografię , przeprowadzić analizę i wskazać na kontekst odniesień historyczno - kulturowych
W_3 Student potrafi interpretować i porównywać zjawiska artystyczne posługując się właściwymi metodami

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Egzamin z oceną. Egzamin ustny; obejmuje rozpoznanie reprodukcji trzech dzieł sztuki z zakresu malarstwa, rzeźby i architektury oraz omówienie związanej z nimi problematyki artystycznej a także rozwiązanie zagadnienia problemowego w ujęciu przekrojowym w kontekście historyczno – kulturowym. Zakres wiedzy obejmuje treści przekazane w ramach wykładów i ćwiczeń oraz literatury podstawowej. Oceniana jest umiejętność posługiwania się właściwą terminologią, przeprowadzenie analizy i interpretacji, samodzielnego wartościowania dzieł sztuki i zjawisk artystycznych. Ocena z egzaminu stanowi średnią sprawdzanych efektów.

Lektury podstawowe

Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie, t. 3 (wiek XIX), Warszawa 1988;
Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976;
Watkin D., Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001;
Sztuka świata, t. VIII, Warszawa 1994;
Tuffelli N., Sztuka XIX wieku, Warszawa 2007;

Lektury uzupełniające

Crepaldi G., Rossetti i Prerafaelici, Warszawa 2006;
Honour H., Neoklasycyzm, Warszawa 1972;
Hofstaetter H., Symbolizm, Warszawa 1980;
Juszczak W., Postimpresjoniści, Warszawa 1972;
Kępiński Z., Impresjonizm, Warszawa 1976;
Nochlin L., Realizm, Warszawa 1974;
Poprzęcka M., Akademizm, Warszawa 1974;
Starzyński J., O romantycznej syntezie sztuk, Warszawa 1965;
Tschudi Madsen S., Art. Nouveau, Warszawa 1977;
Wallis M., Secesja, Warszawa 1987;