Ćwiczenia z historii sztuki XIX wieku powszechnej (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Student w sposób praktyczny wykorzystuje zdobywaną na wykładach wiedzę, uzupełnioną o zagadnienia szczegółowe z danego okresu, uczy się przeprowadzania analizy problemowej i prezentacji pracy pisemnej.

Treści kształcenia

T.1 - Zaprezentowanie teoretycznych podstaw architektury XIX wieku
T.2 - Omówienie na wybranych przykładach architektury i urbanistyki centrów europejskich
T.3 - Przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu problematyki ikonograficznej
T.4 - Ukazanie na wybranych przykładach malarstwa pejzażowego
T.5 - Sztuka wobec tradycji i współczesności w XIX wieku
T.6 - Poglądy o sztuce i krytyka artystyczna
T.7 - Wystawy światowe a odrodzenie rzemiosła

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student pogłębia wiedzę i znajomość terminologii z zakresu sztuki powszechnej omawianego okresu

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Student w pracy pisemnej wykazuje się umiejętnością wykorzystania literatury przedmiotu
U_2 Zajęcia w grupie umożliwiają studentom podjęcie merytorycznej dyskusji nad omawianym zagadnieniem, z krytycznym podejściem do prezentowanych tekstów

Metody dydaktyczne

M.1 Przygotowanie przez studentów prezentacji multimedialnych na podstawie wskazanej literatury naukowej.
M.2 Dyskusja moderowana przez prowadzącego, podsumowanie prowadzącego

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Zaliczenie na podstawie regularnego uczęszczania na zajęcia, aktywnego w nich udziału, przygotowania prezentacji oraz zdania kolokwium pisemnego sprawdzającego wiedzę i umiejętność analizy problemów omawianych w trakcie zajęć.

Lektury podstawowe

Białostocki J., Symbole i obrazy w świecie sztuki, Studia i rozprawy z dziejów myśli o sztuce, Warszawa 1982;
Krakowski P., Teoretyczne podstawy architektury wieku XIX, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki”, t. DXXV, z. 15, 1979;
Krakowski P., Krajobraz idealny w malarstwie w. XVIII i XIX [w:] „Folia Historiae Atrium”, t. XII 1976;
Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce, red. M. Ceron, J. Malinowski, Warszawa 2009, s. 57 – 68;
Tematy, tradycje i teorie w sztuce doby romantyzmu, red. J. Białostocki, Warszawa 1981;
Otto Wagner, Wiedeń, Architektura około 1900, red.. J. Purchla, Kraków 2000, s. 39-78.

Lektury uzupełniające

Bałus J., Gotyk bez Boga? W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku, Toruń 2011.
Drexlerowa A. M., Olszewski A. K., Polska i Polacy na Powszechnych Wystawach Światowych 1851-2000, Warszawa 2005;
Krakowski P., Fasada dziewiętnastowieczna. Ze studiów nad architekturą wieku XIX, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki”, t. DCII, z. 16, 1981, s. 55-96;
Krakowski P., Architekt w wieku XIX – artysta czy inżynier, „Folia Historiae Artium”, t. XXVI, 1990, s. 115-131;
Lepiarczyk J., Z problematyki kompozycji urbanistycznej 2 poł. XIX wieku (Paryż i Wiedeń) [w:] Sztuka 2 poł. XIX wieku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Łódz, listopad 1971, Warszawa 1973, s. 37-49.
Morawska H., Między romantyzmem a realizmem. O poglądach na sztukę Thore-Bürgera w latach 1855-1861, „Rocznik Historii Sztuki”, t. V, 1965, s. 150-166;
Pracownia i dom artysty XIX i XX wieku. Mitologia i rzeczywistość, Materiały z konferencji IHS UW oraz SHS w Warszawie 25 i 26 kwietnia 2002, Warszawa 2002, s. 35-47.
Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej połowy wieku XVIII i wieku XIX, Materiały z sesji SHS, Warszawa listopad 1963, Warszawa 1967;
Zgórniak M., O historyzmie w malarstwie XIX wieku, „Ikonotheka”, 11, 1996, s. 169-186;
Żuchowski T. J., Patriotyczne mity i toposy. Malarstwo niemieckie 1800 – 1848, Poznań 1991.