Inwentaryzacja i dokumentacja zabytków w terenie (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Wykształcenie umiejętności sporządzenia słownego opisu dzieła sztuki – zgodnego z przyjętą metodą badawczą, wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) oraz zestawienia wyboru bibliografii – z uwzględnieniem prac niepublikowanych (opracowania konserwatorskie, materiały archiwalne i źródłowe, itp.).

Treści kształcenia

T.1 - Omówienie współczesnej praktyki i celów inwentaryzacji w terenie (inwentaryzacja kościołów i klasztorów, inwentaryzacja i dokumentacja obszarów kulturowych).
T.2 - Omówienie aspektów prawnych związanych ze współczesnymi formami ochrony zabytków (Światowego Dziedzictwa UNESCO, Pomników historii, Rejestru zabytków, Parków kulturowych, Gminnego programu opieki nad zabytkami).
T.3 - Wskazanie instytucji zajmujących się dokumentacją i ochroną dziedzictwa kulturowego oraz realizowanych przez nie zadań i celów (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, Organizacje pozarządowe, Organizacje międzynarodowe, urzędy konserwatorskie, ośrodki naukowo-badawcze, urzędy ochrony dziedzictwa kulturowego, itp.).
T.4 - Zapoznanie ze specyfiką pracy inwentaryzatorskiej w terenie, w instytucjach kultury oraz różnymi formami dokumentacji zabytków i związaną z nimi specjalistyczną terminologią.
T.5 - Opis różnego rodzaju zabytków z praktycznym zastosowaniem wiedzy oraz właściwej terminologii charakterystycznej dla danej grupy obiektów.
T.6 - Scharakteryzowanie metod sporządzenia typowych kart inwentarzowych dla różnych rodzajów zabytków oraz zarchiwizowania ich w cyfrowej bazie danych.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student zna specjalistyczną terminologię związaną z dokumentacją dzieł sztuki.

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Student umie obsługiwać program archiwizujący Patrinet.
U_2 Student potrafi sporządzić typową inwentarzową kartę różnych rodzajów zabytków.

KOMPETENCJE
K_1 Student potrafi wymienić, scharakteryzować i wskazać cele instytucji zajmujących się ochroną zabytków.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna
M.3 Zajęcia terenowe z dyskusją problemową

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną.
Warunkiem zaliczenia jest:
a)systematyczna obecność na zajęciach – zgodnie z uregulowaniami uczelni;
b)zaliczenie testu z podstaw prawnych ochrony zabytków;
c)przygotowanie dwóch prac pisemnych;
d)znajomości obsługi programu archiwizującego Patrinet;
e)udział w inwentaryzacji terenowej według zasad określonych przez prowadzącego i przygotowanie kart inwentarzowych wybranych zabytków

Lektury podstawowe

Brykowska M., Metody pomiarów i badań zabytków architektury, Warszawa 2003;
Chruszczyńska J., Orlińska-Mianowska E., Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa, 2009;
Dobosz P., Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997;
Kornecki M., Inwentaryzacja, ewidencja i dokumentacja konserwatorska, w: Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944-1989, Warszawa 1996;
Michałowska M., Leksykon włókiennictwa, Warszawa 2006;
Pasierb J. St., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 1995;
Zachwatowicz, Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1995;
Zarys problematyki ochrony zabytków, red. nauk. Tadeusz Rutkowski, Warszawa 1996.

Lektury uzupełniające

Arszyński M., Idea, pamięć, troska: rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działalności na rzecz ich zachowania: od starożytności do połowy XX wieku, Malbork 2007;
Dokumentacja w praktyce konserwatorskiej. red. t. Marek Domagalski, Warszawa 1995;
Gadomski J., Stanisław Tomkowicz pionier nowoczesnej inwentaryzacji zabytków sztuki w Polsce, w: Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego. Z rękopisu Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków 2001, s. 3-5;
Gradowski M., Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, Warszawa 1980;
Gradowski M., Znaki na srebrze, Warszawa 1993;
Informatyka w historii sztuki: stan i perspektywy rozwoju współczesnej metodologii, red. Agnieszka Seidel-Grzesińska i Kseni Stanicka-Brzezicka, Wrocław 2009;
Konferencja Krajowa „Potrzeby konserwatorskie Obiektów Sakralnych na przykładzie makroregionu łódzkiego – stan zagrożenia i możliwości przeciwdziałania”, red. Jan Perkowski i Bogusław Więcek, Łódź 2005;
Konserwacja zapobiegawcza w muzeach, red. Dorota Folga-Januszewska, Warszawa 2007;
Kowecka E., Łosiowie J. M., Winogradow L., Polska porcelana, Wrocław 1975;
Łoziński J., Inwentaryzacja zabytków sztuki, w: Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944-1989, red. A. Tomaszewski, Warszawa 1996;
O zabytkach: opieka, ochrona, konserwacja, red. Tadeusz Rudkowski, Warszawa 2005;
Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, red. Bogusława Więcka i Jan Perkowski, Łódź 2010;
Samek J., Polskie złotnictwo, Wrocław 1988;
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1996;
Szosland J., Struktury tkanin, Łódź 2007;
Szczepkowska-Naliwajek K., Bibliografia historii rzemiosła artystycznych w Polsce w czasach średniowiecza, w epoce nowożytnej do polowy XIX wieku, Toruń 2003.