Kultura średniowiecza I (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Studenci zaznajomią się z terminologią odnoszącą się do kultury zachodniego średniowiecza, poznają jej typologię, zrozumieją jej złożoność. Zapoznają się z poglądami literatury przedmiotu i podstawowymi źródłami odnoszącymi się do najważniejszych przejawów średniowiecznej kultury; zdobędą umiejętność samodzielnego argumentowania i formułowania wniosków; zrozumieją wagę dziedzictwa kulturowego średniowiecza dla Polski i świata.
Pełny kurs obejmuje dwa semestry.

Treści kształcenia

T.1 - Krótka historia „odkrywania” średniowiecza
T.2 - Geograficzne i chronologiczne horyzonty średniowiecza:
- Europa po Rzymie (500-1000)
- Formowanie świata chrześcijańskiego (XI-XIII w.)
- Późne średniowiecze
T.3 - Struktury społeczne
T.4 - Człowiek wobec natury: życie materialne
T.5 - Człowiek wobec czasu i historii
T.6 - Życie publiczne i kultura polityczna
T.7 - Człowiek i przestrzeń (świadomość geograficzna)
T.8 - Komunikacja i podróżowanie w średniowieczu: różne formy, różne cele, konsekwencje kulturowe
T.9 - Kontakty między kulturami (krucjaty: Chrześcijanie spotykają Islam)

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Studenci zdobędą podstawowe wiadomości dotyczące kultury średniowiecza, zrozumieją jej złożoność i specyfikę
W_2 Studenci zapoznają się z najważniejszymi poglądami historiografii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć mediewistyki.

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Studenci zdobędą umiejętność budowania samodzielnych wypowiedzi i pisania referatów z wykorzystaniem źródeł i literatury naukowej, a także argumentowania i formułowania własnych wniosków

KOMPETENCJE
K_1 Studenci zrozumieją konieczność zachowania dziedzictwa kulturowego średniowiecza oraz jego wagę dla Polski i świata.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna
M.3 Referaty studenckie
M.4 Dyskusja moderowana

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności)
W.2 każdy student przygotuje podczas semestru wystąpienie (referat)
W.3 znajomość zadanych lektur i aktywność podczas dyskusji

Lektury podstawowe

Geremek B., O średniowieczu, Warszawa 2012;
Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Gdańsk-Warszawa 2002;
Michałowski R., Historia Powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009;
Wielka Historia Polski, t. 2: Wyrozumski J., Dzieje Polski Piastowskiej(VIII w.–1370), Kraków 1999;
Wielka Historia Polski, t. 3: Baczkowski K., Dzieje Polski Późnośredniowiecznej(1370–1506), Kraków 1999.

Lektury uzupełniające

Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Kraków 1997;
Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998;
Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997;
Reinhard, Życie po europejski. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2009 (wybrane fragmenty);
Smith J., Europa po Rzymie. Historia kulturowa lat 500-1000. Nowe ujecie, Kraków 2008;
Strzelczyk J., Apostołowie Europy, Warszawa 1997;
Strzelczyk J., Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 2008;
Szczur S., Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2005;
Zientara B., Świt narodów europejskich, Warszawa 1985.

Teksty źródłowe i dodatkowe lektury obowiązujące na zajęcia podawane są na bieżąco podczas zajęć.