Proseminarium z historii sztuki średniowiecznej (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak.

Cele

Student zdobywa wiedzę na temat współczesnej metodologii stosowanej w historii sztuki średniowiecznej, poznaje zasady konstrukcji pracy naukowej, zaznajamia się z zasadami zapisu bibliograficznego oraz z pracą z tekstami źródłowymi. Ponadto kształtuje umiejętność opisu i analizy dzieła sztuki, a także nabywa umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych.

Treści kształcenia

T.1 - Przygotowanie opracowania monograficznego na uzgodniony z prowadzącym temat; jego prezentacja na forum grupy, dyskusja i wspólna ocena.
T.2 - Kształtowanie umiejętności prawidłowego opisu, analizy formalnej i ikonologicznej dzieła sztuki średniowiecznej.
T.3 - Poznawanie terminologii właściwej sztuce średniowiecznej.
T.4 - Poznawanie metod pracy nad sztuką średniowieczną. Głównym zadaniem uczestników proseminarium jest przygotowanie pracy monograficznej na uzgodniony z prowadzącym temat oraz jej prezentacja na forum grupy. Przedstawiane prace poddawane są dyskusji i wspólnej ocenie, mającej na celu kształtowanie i doskonalenie warsztatu badawczego studentów. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają umiejętność prawidłowego opisu oraz analizy formalno-stylowej i ikonologicznej dzieła sztuki; zapoznają się z metodami pracy nad sztuką średniowieczną; opanowują terminologię specyficzną dla tej dyscypliny oraz zasady zapisu bibliograficznego. Uzupełnieniem wiedzy warsztatowej są teksty z zakresu historii sztuki średniowiecznej oraz metodologii historii sztuki, czytane, referowane i dyskutowane przez studentów podczas zajęć.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student potrafi posługiwać się podstawowymi metodami analizy i interpretacji dzieł sztuki sztuki średniowiecznej.
W_2 Student posługuje się terminologią specjalistyczną z zakresu sztuki średniowiecznej.

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Student nabywa umiejętność zdobywania wiedzy korzystając z bibliotek i źródeł internetowych.
U_2 Umie sporządzić pracę naukową wykorzystując w niej podstawowe elementy warsztatu naukowego.

Metody dydaktyczne

M.1 Konwersatorium z zakresu metodologii sztuki średniowiecznej oraz zasad konstrukcji pracy naukowej.
M.2 Prezentacja fragmentów przygotowywanych prac proseminaryjnych połączona z dyskusją na forum grupy.
M.3 Ćwiczenia doskonalące umiejętność opisu i analizy formalnej/
M.4 Omawianie wybranych tekstów z zakresu metodologii sztuki średniowiecznej.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny.
Warunkiem zaliczenia jest regularne uczęszczanie na zajęcia i aktywny w nich udział, a także prezentacja na forum grupy pisemnej pracy proseminaryjnej oraz złożenie jej poprawionej wersji, z uwzględnieniem wskazówek otrzymanych podczas dyskusji w gronie seminarzystów i indywidualnych konsultacji z prowadzącym.

Lektury podstawowe

Bibliografia zestawiana jest indywidualnie w zależności od tematu pracy studenta; jej odpowiedni dobór to jedna z umiejętności ćwiczonych przez seminarzystów na zajęciach.

Lektury uzupełniające

Bibliografia zestawiana jest indywidualnie w zależności od tematu pracy studenta; jej odpowiedni dobór to jedna z umiejętności ćwiczonych przez seminarzystów na zajęciach.