Kultura średniowiecza II (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Studenci zaznajomią się z terminologią odnoszącą się do kultury średniowiecza, poznają jej typologię, zrozumieją jej złożoność. Zapoznają się z poglądami literatury przedmiotu i podstawowymi źródłami odnoszącymi się do najważniejszych przejawów średniowiecznej kultury; zdobędą umiejętność samodzielnego argumentowania i formułowania wniosków; zrozumieją wagę dziedzictwa kulturowego średniowiecza dla Polski i świata.

Treści kształcenia

T.1 - Kultura religijna: monastycyzm.
T.2 - Kultura religijna: reformy XI, XII, XIII w.
T.3 - Kultura religijna: herezje średniowiecza.
T.4 - Kultura religijna: mistycyzm XIV w.
T.5 - Kultura religijna: formy pobożności ludu i elit.
T.6 - Kultura dworska pełnego i późnego średniowiecza: życie na dworach kościelnych.
T.7 - Kultura dworska pełnego i późnego średniowiecza: życie na dworach świeckich.
T.8 - Kultura miejska: co to jest miasto?
T.9 - Kultura miejska: handel, gospodarka,egzekucja prawa.
T.10 - Kultura miejska: przestrzeń miejska.
T.11 - Kultura miejska: katedra/kościół klasztorny/kościół parafialny: funkcjonowanie przestrzeni sakralnej.
T.12 - Kultura miejska: nauka (przekaz ustny i kultura literacka – książka –uniwersytet).
T.13 - Kultura miejska: zabawa.
T.14 - Kultura miejska: przestrzeń prywatna.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Studenci zdobędą podstawowe wiadomości dotyczące kultury średniowiecza, zrozumieją jej złożoność i specyfikę.
W_2 Studenci zapoznają się z najważniejszymi poglądami historiografii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć mediewistyki.

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Studenci zdobędą umiejętność budowania samodzielnych wypowiedzi i pisania referatów z wykorzystaniem źródeł i literatury naukowej, a także argumentowania i formułowania własnych wniosków.

KOMPETENCJE
K_1 Studenci zrozumieją konieczność zachowania dziedzictwa kulturowego średniowiecza oraz jego wagę dla Polski i świata.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna
M.3 Praca zespołowa studentów
M.4 Dyskusja moderowana
M.5 Zajęcia terenowe

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia 2 semestru:
1. obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności)
2. każdy student przygotuje podczas semestru dwa krótkie wystąpienia (referaty)
3. znajomość zadanych lektur i aktywność podczas dyskusji
Składowe oceny końcoworocznej:
1. Wystąpienia na zajęciach (referaty), aktywność podczas dyskusji w ciągu całego roku (40%)
2. Wynik egzaminu rocznego obejmującego treści merytoryczne z obu semestrów (60%)

Lektury podstawowe

Duchowość chrześcijańska. Początki do XII wieku, red. McGinn B., Meyendorff J., Leclercq J., Kraków 2010;
Duchowość chrześcijańska. Późne średniowiecze i reformacja, red. McGinn B., Meyendorff J., Leclercq J., Kraków 2010;
Geremek B., O średniowieczu, Warszawa 2012
Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Gdańsk-Warszawa 2002;
Samsonowicz H., Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2012.

Lektury uzupełniające

Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetów, Warszawa 1997;
Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Kraków 1997;
Huizinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 1992;
Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998;
Kras P., System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie, Lublin 2006;
Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997;
Reinhard, Życie po europejski. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2009 (wybrane fragmenty);
Samsonowicz H., Złota jesień polskiego średniowiecza, Warszawa 1971;
Szczur S., Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2005.
Teksty źródłowe i dodatkowe lektury obowiązujące na zajęcia podawane są na bieżąco podczas zajęć.