Ćwiczenia ze wstępu do historii sztuki (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Zaliczenie z wykładu „Wstęp do historii sztuki”

Cele

Podstawowym celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności prawidłowego opisu i analizy dzieła sztuki, wprowadzenie studentów w terminologię charakterystyczną dla historii sztuki oraz wykształcenie umiejętności datowania i rozpoznania stylistycznego na podstawie formy dzieła sztuki.
Ponadto student zdobywa podstawową wiedzę o bibliografii historyczno-artystycznej oraz ćwiczy umiejętność samodzielnego poszukiwania literatury przedmiotu, sporządzania stanu badań i prawidłowego zapisu bibliograficznego.

Treści kształcenia

T.1 - Rodzaje opisu dzieła sztuki, zasady opisu dzieła architektury, malarstwa i rzeźby.
T.2 - Podstawy analizy stylu.
T.3 - Podstawy bibliografii historyczno-artystycznej.
T.4 - Zasady efektywnego korzystania z bibliotek i internetowych baz danych.
T.5 - Sporządzanie stanu badań.
T.6 - Zasady zapisu bibliograficznego.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student zna rodzaje opisu dzieła sztuki i jego zasady.
W_2 Student potrafi opisać dzieło malarstwa, rzeźby, architektury.
W_3 Student opanowuje terminologię z zakresu architektury, rzeźby, malarstwa.
W_4 Student zna zasady analizy formalnej i potrafi podstawowym zakresie zastosować je w praktyce, by na tej podstawie określić czas powstania dzieła.

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Student zna podstawowe bazy danych i bibliografię historyczno-artystyczną.
U_2 Student potrafi przygotować bibliografię zadanego zagadnienia i sporządzić przypisy w różnych systemach zapisu bibliograficznego

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja materiału ilustracyjnego
M.3 Zajęcia terenowe
M.4 Lekcja biblioteczna
M.5 Zajęcia z wykorzystaniem Internetu (bazy danych, bazy ilustracji)
M.6 Dyskusja na podstawie prac studenckich
M.7 Referaty studenckie

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Kryterium wstępnym zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności).
Każdy student ma obowiązek przygotować i przedstawić na zajęciach dwie prace pisemne. Każda z prac ma zostać przedłożona prowadzącemu najpóźniej na dobę przed zajęciami drogą elektroniczną.
Ocena końcowa będzie wypadkową:
- aktywności na zajęciach (20 %)
- przedstawionych prac ćwiczeniowych (40%)
- kolokwium (40%)

Lektury podstawowe

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. S. Kozakiewicza, Warszawa 1969; Wydanie nowe [zmienione] Warszawa 1996;
Kuczyńska J., Wstęp do historii sztuki: nauki pomocnicze: historia architektury, Lublin 1988;
Wstęp do historii sztuki: materiały bibliograficzne, oprac. A. Małkiewicz, J. Ostrowski, Warszawa 1990.

Lektury uzupełniające

Literatura uzupełniająca będzie podawana na bieżąco, w zależności od tematów podejmowanych w ćwiczeniach studenckich.