Turystyka religijna i pielgrzymowanie (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć teologicznych poznanych podczas katechezy szkolnej

Cele

Zapoznanie z pojęciami pielgrzymki i turystyki religijnej
Umiejętność współpracy duszpasterskiej i apostolskiej w obszarze turystyki religijnej i pielgrzymowania.
Wyczulenie na zachowanie etycznych postaw chrześcijańskich w świecie turystyki.

Treści kształcenia

T_1 Podstawowe pojęcia: turystyka, turystyka religijna, pielgrzymka, sanktuarium.
T_2 Zwięzłą historia pielgrzymowania
T_3 Pielgrzymowanie elementem kultury
T_4 Typologia pielgrzymek
T_5 Specyfika modlitwy pielgrzyma
T_6 Elementy teologii pielgrzymowania
T_7 Duszpasterstwo pielgrzymkowe (organizacja, struktury, metody priorytety, jakość, stacje pielgrzymki)
T_8 Duszpasterstwo w sanktuarium
T_9 Wybrane zagadnienia duszpasterskie (kult świętych, cześć relikwii i obrazów, symbole, zachowanie religijnego charakteru)
T_9 Organizacyjne aspekty pielgrzymowania, współpraca w duszpasterstwie pielgrzymkowym
T_10 Chrześcijańskie walory turystyki
T_11 Duszpasterstwo turystyczne

Efekty kształcenia

Ew_1 Ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą zagadnienia organizacji duszpasterstwa i apostolstwa w obszarze turystyki religijnej i pielgrzymowania (K_W02)
Ew_2 Ma wiedzę o metodyce wykonywania zadań duszpasterstwa oraz innych instytucji aktywnych w obszarze turystyki religijnej (K_W07)
Ew_3 Ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji obsługujących turystykę religijną / pielgrzymki (K_W05)
Eu_1 Potrafi planować i realizować podstawowe zadania w zakresie obsługi duszpasterskiej pielgrzymek i turystyki religijnej (K_U04)
Ek_1 Wykazuje aktywność w planowaniu i obsłudze turystyki religijnej / pielgrzymek (K_K01

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład ilustrowany prezentacjami Power Point
M_2 dyskusja, prezentacja i omówienie materiałów do wykorzystania w praktyce pracy z pielgrzymami/turystami (np. przewodniki, rekwizyty pielgrzymów, projekty pracy z pielgrzymami/turystami

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 aktywność słuchacza podczas dyskusji,
W_2 wykonanie pracy pisemnej na wybrany temat
W_3 Kolokwium ustne z wyznaczonych w ostatnim tygodniu semestru zimowego

Lektury podstawowe

Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów Kościelnych, zebr. i oprac. M.
Ostrowski, Kraków 2003;Ostrowski M., Jesteśmy
pielgrzymami przed Tobą. Posługa duszpasterska wśród pielgrzymów, Kraków 2005;Ostrowski M., Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralnopastoralny
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Kraków 1996; materiały na stronach internetowych: www.pastoralna.pl, www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl.

Lektury uzupełniające

Jackowski A., Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Kraków
2003;Rosenberger M.,
Drogi które poruszają. Mała teologia pielgrzymki, Poznań 2005; Robinson M., Miejsca święte szlaki pątnicze. Antologia pielgrzymowania, Księg. św. Wojciecha, Poznań 2002; Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej, opr. P. Iwaszkiewicz, Kraków 1996.

Uwagi

Zajęcia mają nie tylko teoretyczny charakter. Przedstawiają szereg praktycznych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w pracy osoby odpowiedzialnej za pielgrzymowanie i turystykę religijna (duszpasterza, pracownika sanktuarium, przewodnika, pilota grup)