Kultura czasu wolnego (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu kultury i pedagogiki z ukierunkowaniem na kwestie związane z turystyką

Cele

Umiejętność odkrywania wartości czasu wolnego i jego twórczego zagospodarowania w odniesieniu do turystyki i turystyki religijnej, chrześcijańska ocena moralna współczesnych sytuacji związanych z czasem wolnym

Treści kształcenia

T_1 Definicja czasu wolnego i rozwój pojęcia
T_2 Ważniejsze formy czasu wolnego, ich rola w życiu społecznym, osobistym i religijnym
T_3 Walory czasu wolnego
T_4 Czas świąteczny i czas pracy
T_5 Etyka czasu wolnego
T_6 Organizacja czasu wolnego w odniesieniu do turystyki religijnej i pielgrzymowania

Efekty kształcenia

Ew_1 Ma podstawową wiedzę na temat roli czasu wolnego jako elementu chrześcijańskiej kultury
Eu_1 Potrafi samodzielnie i twórczo zaprojektować czas pielgrzymki /turystyki religijnej
Ek_1 Ocenia i świadomie kształtuje swój wolny czas

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład wsparty prezentacją multimedialną
M_2 dyskusja w mniejszych grupach
M_3 Indywidualne opracowanie zadanego tematu i jego prezentacja publiczna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Opracowanie czasu i trasy pielgrzymki /turystyki religijnej - praca zaliczeniowa
W_2 Aktywność na zajęciach
W_3 Kolokwium zaliczeniowe na koniec zajęć z wyznaczonych tez

Lektury podstawowe

Ostrowski M., Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralno-pastoralny ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Kraków 1996
Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych, opr. M. Ostrowski, Kraków 2003.
materiały na stronie www.pastoralna.pl

Lektury uzupełniające

Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, pod red. R. Winiarskiego, Warszawa 2011 (tu m.in. artykuł
ks. M. Ostrowskiego, Teologia rekreacji, s. 236-250.
J. Pięta, Pedagogika czasu wolnego, Warszawa 2008.
Czas wolny w różnych jego aspektach, pod red. J.Kędzior, M.Wawrzak-Chodaczek, Wrocław 2000

Uwagi

Materiały dla studentów oraz szczegółowe wskazania co do realizacji zadań do zaliczenia znajdują się na
stronie www.pastoralna.pl