Etyka zawodowa (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu etyki. Zaliczenie przedmiotu etyka

Cele

Celem zajęć jest zbudowanie wśród studentów wrażliwości na kwestie etyczne związane z organizacją i obsługą turystyki religijnej. Oswojenie studentów z możliwymi problemami etycznymi zanim one wystąpią w ich działalności zawodowej pozwoli im w przyszłości bardziej adekwatnie na nie zareagować.

Treści kształcenia

Podczas zajęć studenci analizują problemy etyczne powiązane z sytuacjami, w jakich mogą uczestniczyć w swoim życiu zawodowym. Studenci samodzielnie wyszukują przykłady do analizy oraz analizują dodatkowe przykłady wskazane przez prowadzącego.

T_1 Wartości turystyki
T_2 Prawo do turystyki, wolność turystycznego ruchu
T_3 Cechy pracownika turystyki
T_4 Przemysł turystyczny
T_5 Bezpieczeństwo podróżujących
T_6 Turystyka wobec innych narodów i kultur
T_7 Turystyka a środowisko naturalne
T_8 Przewodnik w obiektach sakralnych
T_9 Kodeksy turystyczne

Efekty kształcenia

E_W1 student nabywa podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny w organizacji turystyki religijnej oraz instytucjach obsługujących turystykę religijną (K_W09)

E_W1 student potrafi dokonać moralnej oceny jakości usług związanych z prowadzeniem turystyki szczególnie religijnej przez różne podmioty oraz innych działań wchodzących w zakres organizacji turystyki religijnej (K_U06)

E_K1 student jest uwrażliwiony na świadome i odpowiedzialne kształtowanie swojego światopoglądu i postaw etycznych (K_K03)

E_K2 student ma świadomość wagi refleksji nad etyką związaną z życiem i pracą, odpowiedzialnością przed drugim człowiekiem i społeczeństwem oraz ma świadomość konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego w szczególności w obszarze turystyki (K_K08)

Metody dydaktyczne

M_1 studium przypadku
M_2 krytyczna dyskusja
M_3 Analiza dokumentów (kościelnych i świeckich)

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Ocenianie ciągłe. Podczas każdych zajęć oceniana jest aktywność studentów oraz stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia.

W_2 Ocena analizy etycznej wybranego hipotetcznego lub historycznego przykładu problemu etycznego związanego z organizacją turystyki w szczególności religijnej. Praca indywidualna. Studenci sami wybierają odpowiedni przypadek i własnoręcznie wyszukują materiały. Wyniki tej pracy prezentują grupie. Zadaniem ocenianych studentów będzie również prowadzenie dyskusji.

Lektury podstawowe

1. Światowa Organizacja Turystyki, Globalny kodeks etyki w turystyce
2. Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Materiały z V Forum Pilotażu i Przewodnictwa, pod red. Z. Kruczka, Proksenia, Kraków 2010
3. M. Ostrowski, Etyczne problemy związane z turystyką (artykuł na www.pastoralna.pl)

Lektury uzupełniające

M. Ostrowski (artykuły umieszczone na www.pastoralna.pl)
- Jan Paweł II o wolnym czasie i turystyce
- Kodeks etyki w turystyce
- Dialog religijny w turystyce
- Turystyka przyjazna człowiekowi
- Czas wolny zagrożenie czy szansa formacji wiary
- Dziesięć przykazań przewodnika po obiektach sakralnych
Inne na www.pastoralna.pl
Kodeksy turystyczne (Kodeks etyczny przewodnika PTTK, Kodeks turysty przyrodnika, Kodeks, Honorowy kodeks turysty górskiego)

Uwagi

Dopuszczalna jest jedna (1) nieobecność, każda nieobecność powyżej tego limitu (usprawiedliwiona lub nie) musi zostać odrobiona podczas konsultacji prowadzącego.

Do rozmowy zaliczeniowej, która odbędzie się na ostatnich zajęciach obowiązuje znajomość całego materiału.

Wszystkie składowe oceny końcowej muszą być ocenami pozytywnymi.