Liturgika (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości katechizmowe i ogólna znajomość celebracji kościelnych

Cele

Znajomość obrzędów oraz ich znaczenie teologiczne na podstawie dokumentów Kościoła. Uwzględnienie roli muzyka kościelnego w ich kształtowaniu.

Treści kształcenia

T_1 Określenie pojęcia liturgia na podstawie nauczania Kościoła.
T_2 Syntetyczne ukazanie kształtowania się poszczególnych form liturgicznych na przestrzeni epok kulturowych.
T_3 Ogólne omówienie wyposażenia kościoła,
T_4 Nazewnictwo związane z kultem i najważniejsze celebracje Kościoła rzymskiego.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Student poprawnie identyfikuje znaczenie celebracji liturgicznych
Ew_2 Student zna wyposażenie kościoła
Ew_3 Student zna podstawowe księgi liturgiczne i celebracje

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Kształtowanie umiejętności współpracy z duszpasterzem w kształtowaniu nabożeństw

KOMPETENCJE
Ek_ 1 Ukształtowanie postawy człowieka znającego kościół katolicki i nabożeństwa

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład, wykład z prezentacją multimedialną, praca indywidualna.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Kolokwium ustne
W_2 Test sprawdzający wiedzę
Zaliczenie z oceną ze znajomości wyposażenia kościoła i prawidłowego nazewnictwa

Lektury podstawowe

SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium, o liturgii świętej (4.XII.1963).
NADOLSKI B. Liturgika, t. I (Pallotinum - Poznań 1989).
Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (2002), rozdz. V

Lektury uzupełniające

BAUMSTARK A. O historycznym rozwoju litugii (PTT - Kraków 2001);= Vetera et Nova, 6.
GŁOWA W. Znaki i symbole w liturgii (Przemyśl 1995);
RATZINGER J. Nowa pieśń dla Pana (Znak – Kraków 1999), cz. II, strony 95-200