Liturgika (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna znajomość świąt kościelnych

Cele

Ukazać znaczenie święta, poszczególnych okresów liturgicznych oraz roli muzyka kościelnego w przygotowaniu celebracji tych świąt.

Treści kształcenia

T_1 Określenie znaczenia teologicznego święta
T_2 Omówienie poszczególnych okresów w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego
T_3 Przykładowa analiza treści wybranych świąt, sposób ich przeżywania oraz sposób animacji muzycznej
T_4 Ważniejsze wydarzenia roku liturgicznego są na bieżąco komentowane na każdym wykładzie w ciągu roku

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Student poprawnie umie używać nazewnictwa kościelnego odnośnie do świąt.

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Umiejętność doboru repertuaru muzycznego do zgodnie z wymogami Kościoła.

KOMPETENCJE (POSTAWY)
Ek_1 Znaczenie i sposób przeżycia świąt.

Metody dydaktyczne

M_1 wykład

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Kolokwium ustne,
W_2 test sprawdzający wiedzę
Egzamin ustny ze znajomości treści świąt

Lektury podstawowe

KUNZLER M. Liturgia Kościoła (Pallottinum - Poznań 1999)595-724.
PAWEŁ VI. List apostolski motu proprio Mysterii paschalis, zatwierdzający ogólne normy roku liturgicznego i nowy ogólny kalendarz rzymski (14.II.1969).
JAN PAWEŁ II. List apostolski Dies Domini, o świętowaniu niedzieli (31.V.1998).
NADOLSKI B. Liturgika, II. Liturgia i czas, Pallottinum - Poznań 1991.

Lektury uzupełniające

BERGAMINI A. Chrystus świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebracje, teologia, duchowość, duszpasterstwo (Bratni Zew – Kraków 2004);