Liturgika (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości katechizmowe na temat mszy świętej i kultu eucharystycznego

Cele

Poznanie głębszego znaczenia obrzędów mszy świętej i innych nabożeństw eucharystycznych. Uwzględnienie roli muzyka kościelnego w ich kształtowaniu.

Treści kształcenia

T_1 Geneza i struktura mszy świętej.
T_2 Znaczenie poszczególnych obrzędów: liturgia słowa, procesja z darami, modlitwa eucharystyczna, komunia święta.
T_3 Nabożeństwa eucharystyczne: wystawienie Najświętszego Sakramentu, procesje teoforyczne, kongresy eucharystyczne.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Student zna poprawne znaczenie poszczególnych części mszy świętej,
Student zna strukturę nabożeństw eucharystycznych

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Student umie dobrać odpowiednie pieśni do mszy świętej i nabożeństw eucharystycznych.
Student poprawnie określa poszczególne części mszy świętej

KOMPETENCJE
Ek_1 Ukształtowanie odpowiedzialnego za muzykę liturgiczną w czasie celebracji mszy świętej i innych nabożeństw eucharystycznych

Metody dydaktyczne

M_1 wykład

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Kolokwium ustne,
W_2 Test sprawdzający wiedzę
Zaliczenie z oceną ze znajomości struktury i znaczenia części mszy świętej, nabożeństw eucharystycznych.

Lektury podstawowe

ŚWIĘTA KONGREGACJA KULTU BOŻEGO. Dyrektorium o mszach świętych z udziałem dzieci (1.XI.1973).
NADOLSKI B. Liturgika, t. IV: Eucharystia (Pallotinum - Poznań 1992).
Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (2002), rozdz. II i VI .

Lektury uzupełniające

JAN PAWEŁ II. Encyklika Ecclesia de Eucharistia, o Eucharystii w życiu Kościoła (17.IV.2003).
KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW. Instrukcja Redemptionis sacramentum, o tym co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią (25.III.2004).