Liturgika (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna znajomość celebracji kościelnych

Cele

Pogłębić znaczenie modlitwy Kościoła i obrzędów sakramentalnych. Uwzględnienie roli muzyka kościelnego w ich kształtowaniu.

Treści kształcenia

T_1 Geneza, struktura i znaczenie modlitwy Kościoła (godziny kanoniczne), ze szczególnym uwzględnieniem jutrzni i nieszporów.
T_2 Znaczenie psalmów, hymnów, responsoriów i innych części w Liturgii Godzin.
T_3 Pogłębienie znajomości wybranych obrzędów sakramentalnych.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Student rozumie treść, znaczenie i strukturę Liturgii godzin (jutrzni, nieszporów),
Student zna strukturę i znaczenie wybranych celebracji liturgicznych

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Student potrafi umiejętnie animować pod względem muzycznym jutrznię, nieszpory i niektóre obrzędy sakramentalne.

KOMPETENCJE
Ek_1 Ukształtowanie muzyka, umiejącego animować jutrznię i nieszpory w rzeczywistości parafialnej.

Metody dydaktyczne

M_1 wykład

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Kolokwium ustne i praca pisemna (dobór pieśni).
Egzamin ustny ze znajomości Liturgii Godzin, rytuału pogrzebu i obrzędów małżeństwa.

Lektury podstawowe

PSOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium, o liturgii świętej (4.XII.1963).
NADOLSKI B. Liturgika, t. I (Pallotinum - Poznań 1989).
Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (2002), rozdz. V .

Lektury uzupełniające

BAUMSTARK A. O historycznym rozwoju litugii (PTT - Kraków 2001);= Vetera et Nova, 6.
GŁOWA W. Znaki i symbole w liturgii (Przemyśl 1995);
RATZINGER J. Nowa pieśń dla Pana (Znak – Kraków 1999), cz. II, strony 95-200.