Pedagogika kultury (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Zdanie egzaminu III LIC

Cele

Wykład ma na celu przybliżenie studentom czym jest pedagogika kultury poprzez jej historyczny rozwój jak również poprzez jej polski rodowód.

Treści kształcenia

T_1 Pedagogika kultury w ciągu historii.
T_2 Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w zakresie przygotowanie wybranego wspólnego projektu muzycznego.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Posiada wiedzę na temat pedagogiki kultury w kontekście historycznym oraz innych dyscyplin sztuki

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Posiada osobowość artystyczną, która jest w stanie oddziaływać na innych

KOMPETENCJE
Ek_1 Potrafi korzystać z dotychczasowego doświadczenia wykorzystując swoją wiedzę w zakresie psychologii

Metody dydaktyczne

M_1 wykład problemowy - prezentacja podstawowych wiadomości o historii i specyfice pedagogiki kultury
M_2 wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji na podstawie zadanego tekstu
aktywizacja w zakresie analizy formalnej dzieła literackiego
M_3 aktywizacja w zakresie analizy historyczno-kulturowej dzieła literackiego

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Obecność na zajęciach zgodna z zasadami przyjętymi na UPJPII
W_2 zaliczeniowa rozmowa ustna na podstawie wykładów i lektur z listy lektur podstawowych
Zaliczenie z oceną

Lektury podstawowe

Adamski F., Człowiek, wychowanie, kultura (wybór tekstów), Kraków 1993.
Adamski F., Edukacja, rodzina, kultura. Studia z pedagogiki społecznej, Kraków 1999.
Black E., Wojna przeciw słabym, Warszawa 2004.
Braudel F., Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.
Brozi K. (red.), Badanie zmian międzykulturowych i relacje w Europie i na ich pograniczach, UMCS, Lublin 1998.
Camphell J., Potęga mitu, Kraków 2007.
Carrier H., Ewangelia i kultury. Od Leona XIII do Jana Pawła I, Rzym-Warszawa 1990.
Chyła W., Szkice o kulturze audiowizualnej (W stulecie ekranu w kulturze), Poznań 1998.
Delsol Ch., Esej o człowieku, Kraków 2003.
Dylas A. (red.), Europa: fundamenty jedności, Warszawa 1998.
Eco U., Sześć przechadzek po lesie fikcji, Kraków 1996.
Eco U., Sztuka i piękno w Średniowieczu, Kraków 1997.
Eriksen T.H., Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, tłum. G. Sokół, PIW, Warszawa 2003.
Ferfoglia S., Jana Pawła II filozofia kultury i wychowania, Kraków 2007.
Freud S., Kultura jako źródło cierpień, Warszawa 1995.
Gajda J., Antropologia kulturowa, Adam Marszałek, Toruń 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Gajda J. (red.), Pedagogika kultury a edukacja kulturalna: rozwój historyczny, aktualność, perspektywy. Materiały z I ogólnopolskiej konferencji «O powrót do pedagogiki kultury», , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Pedagogiki. Zakład Teorii Upowszechniania Kultury, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Zakład Dydaktyki.
Galarowicz J., Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kęty 2000.
Girard R., Początki kultury, Kraków, 2006.
Hani J, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994.
Harnoncourt N., Muzyka mową dźwięków, Warszawa 1995.
Harrisom L.E., Huntington S.P. (red.), Kultura ma znaczenie, Poznań 2003.
Heller M., Podróże z filozofią w tle, Kraków 2008.
Hryniewicz T.J., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Warszawa 2004.
Jaeger W., Paideia.
Jaeger W., Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, Bydgoszcz 2002.
Kępiński A., Jak leczyć i poznawać człowieka, Kraków 2005.
Kępiński A., Poznanie chorego, Warszawa 1978.
Kępiński A., Poznaj siebie, Kraków 2003.
Kubiak Z., Nowy brewiarz Europejczyka, Warszawa 2001.
Kubicki, R. (red.), Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 2, Poznań 1998.
Łukomski J. (red.), Kultura chrześcijańska, Kielce 2004.
Mucha J., Nawojczyk M., Woroniecka G. (red.) Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, Tychy.
Nikitorowicz J., Sobecki M., Misiejuk D. (red.) Kultury tradycyjne a kultura globalna: konteksty edukacji międzykulturowej, t. 1, , Białystok 2001.
Mancwel A. (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 1995.
Malinowski B., Kultura i jej przemiany, Warszawa 2000.
McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, tłum. E. Klekot, Muza, Warszawa 2004.
Polony L. (red.), Muzyka w kontekście kultury, Warszawa 1978.
Przemysław Śliwiński (red.), Nuda w kulturze, Poznań 1999.
Purchla J. (red.), Od świata granic do świata horyzontów, Kraków 2001.
Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu, Katowice 2001.
Ortega y Gasset, Bunt mas, Warszawa 1997.
Pasierb J., Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983.
Polak E., Leksa-Ślęzak J., Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury duchowej, Gdańsk 1999.
Polony L., Polski kształt sporu o istotę muzyki, Kraków 1991.
Polony L., W kręgu muzycznej wyobraźni: eseje, artykuły, recenzje, Kraków 1980.
Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba, PIW, Warszawa 1995.
A. Seidler-Janiszewska, R. Kubicki (red.), Poszerzanie granic, Warszawa 1999.
Ratzinger J., Czas przemian w Europie, Kraków 2001.
Jawłowska A. (red.), Różnica i różnorodność. O kulturze ponowoczesnej – szkice krytyczne, Poznań 1996.
Russo L., Zapomniana rewolucja, Kraków 2005.
Strawiński I., Poetyka muzyczna, Kraków 1980.
Sztompka P. (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Warszawa-Kraków 1999.
Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Kraków 2000.
Tischner J., Etyka solidarności, Kraków 2000.
Tischner J., Filozofia chrześcijańska w dialogu z marksizmem, Kraków 1979.
Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1993.
Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993.
Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998.
Weiler J., Chrześcijańska Europa: konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, Poznań 2003.
Woźniakowski Jacek, Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna?, Znak 1988.
Woods T.E.Jr., Jak kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację, Kraków 2006.
Życiński J., Sacrum i kultura, Tarnów 1996.
Życiński J., Bóg postmodernistów, Lublin 2001.

Lektury uzupełniające

Czasopisma związane z problematyką kulturową