Ćwiczenia terenowe (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Celem zajęć jest wyuczenie u słuchaczy umiejętności nakreślenia problematyki artystycznej dzieła w terenie w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę oraz obserwację w terenie.

Treści kształcenia

T.1 - Omówienie zagadnień topografii przestrzennej miast, osad, założeń pałacowych lub zespołów kościelnych i kościelno-klasztornych, warunki urbanizacyjne, a w szczególności wybrane dzieła stanowiące wyposażenie pałacu, kościoła lub muzeum.
T.2 - humanistycznych, poznaje zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, zdobywa umiejętność krytycznej analizy i interpretacji różnych rodzajów dzieł sztuki oraz prezentowania wcześniej przygotowanego wystąpienia ustnego.
T.3 - Udział w naukowym objeździe uczy studenta współdziałania w grupie i przyjmowania różnych w niej ról oraz zapoznaje go z aktualnymi wydarzeniami artystycznymi i nowymi zjawiskami w sztuce w różnych ośrodkach.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student nabywa umiejętności analizy i interpretacji dzieła sztuki.
W_2 Student umie określić czas powstania dzieła, rozpoznać temat ikonograficzny, nakreślić problematykę artystyczną dzieła.
W_3 Student ma wiedzę o dziedzictwie kulturowym obszaru, po którym odbywa się objazd zabytkoznawczy

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Student potrafi przygotować pracę pisemną korzystając ze wskazówek wykładowcy.

Metody dydaktyczne

M.1 Ćwiczenia z opisu dzieła sztuki
M.2 Ćwiczenie z datowania dzieła sztuki
M.3 Ćwiczenia z rozpoznania ikonograficznego dzieła sztuki
M.4 Ćwiczenia z analizy formalnej i stylistycznej dzieła sztuki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach i przedstawienie przygotowanej wcześniej pracy (oceniany jest stan badań, opis, umiejętność w zarysowaniu krótkiej problematyki artystycznej, oceniany jest sposób operowania aparatem naukowym).

Lektury podstawowe

Wykaz literatury jest dobierany każdorazowo do obszaru, na którym odbywa się objazd zabytkoznawczy.

Lektury uzupełniające

Wykaz literatury jest dobierany każdorazowo do obszaru, na którym odbywa się objazd zabytkoznawczy.