Ochrona własności intelektualnej (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Celem jest zapoznanie studenta z podstawową problematyką dotyczącą ochrony własności intelektualnej we współczesnym świecie.

Treści kształcenia

1. Dobro intelektualne jako szczególny typ przedmiotu ochrony prawnej,
2. Definicja utworu, podział utworów na samodzielne i niesamodzielne.
3. Podmioty prawa autorskiego,
4. Prawa autorskie osobiste i majątkowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki plagiatu,
5. Dozwolone wykorzystanie utworów, w tym w ramach prac naukowych,
6. Ochrona praw autorskich na gruncie prawa cywilnego i karnego,
7. Znaki towarowe jako dobro niematerialne i ich ochrona,
8. Wynalazki, sposób ich patentowania i ochrony,
9. Wzory użytkowe i przemysłowe oraz ich ochrona. 1. Dobro intelektualne jako szczególny typ przedmiotu ochrony prawnej,
2. Definicja utworu, podział utworów na samodzielne i niesamodzielne.
3. Podmioty prawa autorskiego,
4. Prawa autorskie osobiste i majątkowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki plagiatu,
5. Dozwolone wykorzystanie utworów, w tym w ramach prac naukowych,
6. Ochrona praw autorskich na gruncie prawa cywilnego i karnego,
7. Znaki towarowe jako dobro niematerialne i ich ochrona,
8. Wynalazki, sposób ich patentowania i ochrony,
9. Wzory użytkowe i przemysłowe oraz ich ochrona.

Efekty kształcenia

S1A/P_W07 - ma podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej (+++),
S1A/P_W11 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (+++),
S1A/P_U05 - prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w zakresie ochrony własności intelektualnej w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu nauk o mediach (+++,
S1A/P_U06 - analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań (+++),
S1A/P_U07 - posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych charakterystycznych dla nauk o mediach (+++),
S1A_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, (+++),
S1A_K06 - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (+++),
S1A_K09 - postępuje etycznie (+++),

Metody dydaktyczne

wykład

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

egzamin - test

Lektury podstawowe

J. Sieńczyło-Chlabicz, "Ochrona własności intelektualnej

Lektury uzupełniające

I. Dobosz, „Ochrona własności intelektualnej”, Ossolineum Wrocław 1981, Z. Stachowicz, Warszawa 2000, J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, „Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, Warszawa 2005, „Prawo własności przemysłowej”, A. Nowicka, M. Poźniak-Niedzielska, U. Promińska, H. Żakowska-Henzler, Warszawa 2005, J. Barta, R. Markiewicz, „Prawo autorskie”, Warszawa 2008