Izabela Dobosz


 • Dyżur dydaktyczny:
  wtorek, godz. 16.30-17:15
  Katedra Prawa Mediów
  ul. Bernardyńska 3, pok. 103

Curriculum Vitae:

 • 2014 – Członek Senackiej Komisji Prawnej w UPJPII
 • 2009 – Kierownik Katedry Prawa Mediów, Wydział Nauk Społecznych PAT
 • 2009 – Przejście na emeryturę UJ
 • 2009 – Zatrudnienie w Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 2009 – Powołanie na stanowisko profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
 • 2003 - 2008 – Profesor nadzwyczajny UJ
 • 2001 - 2008 – Kierownik Zakładu Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
 • 1999 - 2013 – Członek Komisji Prasoznawczej Polskiej Akademii Nauk
 • 1997 - 1998 – Kierownik Ośrodka Badań Prasoznawczych Instytutu Nauk Politycznych UJ
 • 1996 – Adiunkt habilitowany w Instytucie Nauk Politycznych UJ, Wydział Prawa i Administracji UJ
 • 1994 – Powołanie na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • 1992 - 1993 – Wpis na listę adwokatów w Krakowie
 • 1990 - 1992 – Społeczna Rada Legislacyjna
 • 1990 – Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych
 • 1989 - 1990 – Stypendium we Włoszech, Uniwersytet w Pawii
 • 1983 – Stypendium w Instytucie Maxa Plancka w Monachium
 • 1981 - 1983 – Przewodnicząca Komisji Socjalnej UJ
 • 1980 - 1981 – Centrum Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ Solidarność
 • 1980 - 1981 – Stypendium we Włoszech, Uniwersytety w Pawii i w Rzymie
 • 1978 – Adiunkt w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ
 • 1977 – Doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UJ
 • 1977 - 1979 – Podyplomowe Studium Wynalazczości i Ochrony Własności Przemyslowej
 • 1975 - 1977 – Studium Wiedzy Społecznej i Doskonalenia Kadr UJ
 • 1974 – Starszy asystent w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ
 • 1973 – Egzamin sędziowski
 • 1972 – Rozpoczęcie pracy na UJ, asystent w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ
 • 1971 – Magister prawa
 • 1971 - 1972 – Aplikant etatowy Sądu Wojewódzkiego w Krakowie
 • 1967 - 1971 – Studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ
 • 1962 - 1967 – X liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 • 1956 - 1962 – Szkoła Podstawowa nr 36 w Krakowie

Publikacje:

Monografie:
 • [współautorstwo z:] Elżbieta Czarny-Drożdżejko, Jakub Żurawski, Regulacja dostępu do internetu i jej polityczne uwarunkowania, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2015. [dostępne w księgarni] [szukaj w bibliotece]
 • Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa: Wolters Kluwer 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa: Wolters Kluwer 2008. [szukaj w bibliotece]
 • Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa: Wolters Kluwer 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jej ochrona w prawie cywilnym, Rozprawy habilitacyjne UJ, Kraków: Wydawnictwo UJ 1989.
 • Ochrona własności intelektualnej. PAN, seria: Nauka dla wszystkich nr 349, Kraków: Ossolineum 1981.
 • Procesy prasowe w Polsce w latach 1960-1975, Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW 1979.
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prawna ochrona własności intelektualnej – wybrane aspekty [współatorstwo z:] Elżbieta Czarny-Drożdżejko [w:] Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 17-30. [szukaj w bibliotece]
 • Wolność nauki we współczesnej Polsce [w:] ks. Arkadiusz Zakręta, ks. Andrzej Sosnowski [red.], Servabo legem tuam in toto corde meo, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 219-226. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Konwergencja a prawne ramy działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej [w:] Marian Gierula, Patrycja Szostok [red.], Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach 2012, s. 343-356.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ilustracje prasowe w trakcie "żałoby narodowej" po katastrofie 10 kwietnia 2010 roku [w:] Andrzej Baczyński, Michał Drożdż [red.], Dobro w mediach. Z cienia do światła, Tarnów: Biblos 2012, s. 175-186.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dziennikarskie prawo do informacji [w:] Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak [red.], Prawo mediów, Warszawa: Lexis Nexis 2008, s. 236-270.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Tytuł prasowy [w:] Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak [red.], Prawo mediów, Warszawa: Lexis Nexis 2008, s. 640-658.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sprostowanie w mass mediach [w:] Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak [red.], Prawo mediów, Warszawa: Lexis Nexis 2008, s. 406-425.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kodeksy obyczajowe stowarzyszeń dziennikarskich i ich znaczenie w powojennej Polsce [w:] J. Barta, A. Matlak [red.], Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro, Kraków: UJ 2007, s. 103-117.
 • Rejestracja dzienników i czasopism jako ograniczenie wolności polskiej prasy [w:] L. Pokrzycka, W. Mich [red.], Media a demokracja, Lublin: Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej 2007, s. 161-167.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • O ochronie pluralizmu w mediach. Recenzja książki Macieja Miżejewskiego pt. "Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch" [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 7 2015, s. 183-184. [szukaj w bibliotece]
 • Komunikaty urzędowe jako instrument ograniczajacy wolność mediów [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 7 2015, s. 81-91. [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja. Jakub Żurawski: Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych [w:] Zeszyty Prasoznawcze, 4 (212) 2012, s. 157-159. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Współczesne wyzwania w zakresie komunikacji internetowej (501-10-040061)
 • Rozwiązania polskie i unijne (UE) dotyczące dostępu do internetu jako usługi powszechnej (501-10-040048)
 • Publikacja – prawo prasowe – II wydanie (14110002)
 • Publikacja – prawo prasowe – II wydanie (501-10-040009)
 • Ewolucja ustawodawstwa medialnego ()
 • Blogi polityków jako narzędzia komunikowania się ze społeczeństwem (241101)

Wygłoszone Referaty:

 • Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce (głos w dyskusji) [podczas konferencji:] Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce, 3 marca 2016, .
 • Kulisy powstania zeszytu 11 „Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ [podczas konferencji:] 60 lat prasoznawstwa w Polsce, 27 listopada 2015, .
 • Człowiek - media - państwo: korelacje odpowiedzialności (głos w dyskusji) [podczas konferencji:] Człowiek - media - państwo: korelacje odpowiedzialności, 17 listopada 2015, .
 • X Dni Jana Pawła II ŚWIĘTOŚĆ (bez referatu) [podczas konferencji:] X Dni Jana Pawła II ŚWIĘTOŚĆ, 3 listopada 2015, .
 • Rodzina ceniona i zagrożona (bez referatu) [podczas konferencji:] Rodzina ceniona i zagrożona, 2 czerwca 2015, .
 • Prawo do intymności i jego ochrona przed naruszeniami w publikacjach dziennikarskich [podczas konferencji:] IX Międzynarodowa Konferncja Naukowa Etyki Mediów "Prywatność w mediach - prywatność i społecznościowość w mediach", 14 maja 2015, .
 • Dialog i służba społeczna Jana Pawła II (bez referatu) [podczas konferencji:] Dialog i służba społeczna Jana Pawła II, 3 kwietnia 2014, .
 • Oblicza wolności (bez referatu) [podczas konferencji:] Oblicza wolności, 25 stycznia 2014, .
 • Wolność nauki we współczesnej Polsce [podczas konferencji:] Czy polski konkordat faworyzuje Kościów Katolicki?, 14 listopada 2013, .
 • Komunikaty urzędowe jako instrument ograniczający wolność mediów [podczas konferencji:] Prawo prasowe wobec wyzwań współczesności, 24 czerwca 2013, .
 • Aspekt prawny wlasnosci intelektualnej - wykład wprowadzający [podczas konferencji:] Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediow, 16 czerwca 2013, .
 • Zarządzanie mediami - teoria i praktyka (głos w dyskusji) [podczas konferencji:] Zarządzanie mediami - teoria i praktyka, 7 marca 2013, .
 • Konwergencja a prawne ramy działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej [podczas konferencji:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, 19 wrzesnia 2011, .
 • Ilustracje prasowe publikowane w trakcie "żałoby narodowej" po katastrofie 10 IV 2010 r. [podczas konferencji:] IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów „Dobro w mediach - dobro mediów", 13 maja 2010, .