Seminarium (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wymagane ukończenie proseminarium na I roku studiów magisterskich

Cele

Seminarium uczy metod i technik naukowej pracy badawczej. Absolwent zdobywa przygotowanie o charakterze teoretycznym i praktycznym i możliwość uzyskania tytułu magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Absolwent będzie przygotowany do przyszłej naukowej pracy badawczej (studia doktoranckie) i profesjonalnego działania zawodowego, odpowiadającego poziomowi tytułu naukowego.

Treści kształcenia

Prawne problemy dziennikarstwa.
1.Omówienie zasad pisania pracy magisterskiej (przypisy, bibliografia)
2.Omawianie poszczególnych rozdziałów pracy.

Efekty kształcenia

UMIEJĘTNOŚCI – w wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych charakterystycznych dla prawnych problemów dziennikarstwa
2.Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim w obszarze prawnych problemów dziennikarstwa.
3. Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i podejmowania rozstrzygnięć dotyczących prawnych problemów dziennikarstwa

KOMPETENCJE (POSTAWY) – w wyniku przeprowadzonych zajęć student
1. Potrafi trafnie określić priorytety służące realizacji przygotowania pracy magisterskiej.
2. Prawidłowo, trafnie i sprawnie identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z prawnymi aspektami wykony-wania zawodu dziennikarza.
3. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz pogłębiać wiedzę i umiejętności z zakresu prawnych problemów dziennikarstwa.
4.Posiada umiejętność organizacji pracy własnej nad przygotowaniem pracy magisterskiej.
5. Umie systematycznie gromadzić, analizować oraz interpretować potrzebne informacje.
6. Sprawnie identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza.
7. Potrafi twórczo myśleć.
8. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje, także w językach obcych.
9. Dba o jakość i staranność pracy.

Metody dydaktyczne

1. Omawianie poszczególnych rozdziałów pracy z promotorem.
2. Referowanie pracy na seminarium.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, systematyczne przedkładanie poszczególnych rozdziałów pracy, zaliczenie seminarium

Lektury podstawowe

Odpowiednie do tematu pracy magisterskiej oraz określone przez promotora.

Lektury uzupełniające

Odpowiednie do tematu pracy magisterskiej oraz określone przez promotora.