Prawo telekomunikacyjne (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Cele

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi w zakresie telekomunikacji, w szczególności tymi, które dotyczą przekazu medialnego.

Treści kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacją prawną poświęconą działalności telekomunikacyjnej. Omówiona zostanie szczegółowo Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, będąca podstawowym aktem prawnym regulującym świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostarczeniu sieci telekomunikacyjnych oraz udogodnień towarzyszących. Ustawa zostanie umiejscowiona na tle unormowań prawnych Unii Europejskiej w tym zakresie. Przedstawione zostaną zasady działania organów regulacyjnych na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, a więc przede wszystkim Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Omówione zostaną także zmiany dotyczące uprawnień Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i samej KRRiT. Zaprezentowane będą zasady obowiązujące przy przydzielaniu częstotliwości. Przedmiotem wykładu będą także zapisy ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej i innych aktów prawnych związanych z problematyką prawa telekomunikacyjnego. Problematyka zajęć:

1. Pojęcie i zakres regulacji. Polityka regulacyjna.
2. Źródła prawa telekomunikacyjnego. Cele prawa, ustawodawstwo (prawo telekomunikacyjne, umowy międzynarodowe, inne akty prawne). Stosunek prawa telekomunikacyjnego do innych ustaw.
3. Definicje ustawowe, rynki właściwe, analizy rynków właściwych, obowiązki regulacyjne, zbieg kompetencji z UOKiK.
4. Dostęp telekomunikacyjny - rodzaje dostępu, podmioty uprawnione.
5. Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, obowiązki regulatora.
6. Szerokopasmowy internet, zasady regulacji i kalkulacji.
7. Ustalanie cen usług telekomunikacyjnych, strategie regulacyjne.
8. Świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym - umowy, obowiązki, prawa abonentów, odpowiedzialność.
9. Świadczenie usługi powszechnej - pojęcie, zakres, wybór operatora, jego obowiązki.
10. Gospodarka częstotliwościami i numeracją.
11. Infrastruktura telekomunikacyjna.
12. Tajemnica telekomunikacyjna.
13. Ochrona bezpieczeństwa państwa.
14. Opłaty i administracja łączności i postępowanie kontrolne.
15. Sprawdzian pisemny. Problematyka zajęć:

1. Pojęcie i zakres regulacji. Polityka regulacyjna.
2. Źródła prawa telekomunikacyjnego. Cele prawa, ustawodawstwo (prawo telekomunikacyjne, umowy międzynarodowe, inne akty prawne). Stosunek prawa telekomunikacyjnego do innych ustaw.
3. Definicje ustawowe, rynki właściwe, analizy rynków właściwych, obowiązki regulacyjne, zbieg kompetencji z UOKiK.
4. Dostęp telekomunikacyjny - rodzaje dostępu, podmioty uprawnione.
5. Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, obowiązki regulatora.
6. Szerokopasmowy internet, zasady regulacji i kalkulacji.
7. Ustalanie cen usług telekomunikacyjnych, strategie regulacyjne.
8. Świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym - umowy, obowiązki, prawa abonentów, odpowiedzialność.
9. Świadczenie usługi powszechnej - pojęcie, zakres, wybór operatora, jego obowiązki.
10. Gospodarka częstotliwościami i numeracją.
11. Infrastruktura telekomunikacyjna.
12. Tajemnica telekomunikacyjna.
13. Ochrona bezpieczeństwa państwa.
14. Opłaty i administracja łączności i postępowanie kontrolne.
15. Sprawdzian pisemny.

Efekty kształcenia

Wiedza:
1. W wyniku zajęć student ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi związanymi z telekomunikacją.
2.Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
3.Student objaśnia normy i reguły (prawne, organizacyjne, moralne, etyczne) organizujące struktury i instytucje społeczne, w tym medialne, i rządzące nimi prawidłowości oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.
4. Posiada usystematyzowaną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji związanych z telekomunikacją oraz o ich historycznej ewolucji.
5. Ma poszerzoną wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w mediach, na polu telekomunikacji.

Umiejętności:
1. Student sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm występujących w obrębie nauk o mediach.

Metody dydaktyczne

Wykład

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie testu, aktywności na zajęciach i prac pisemnych.

Lektury podstawowe

"Prawo telekomunikacyjne", red. M. Rogalski, Warszawa 2011.
St. Piątek, "Prawo telekomunikacyjne. Komentarz", wyd. 3, Warszawa 2013
Ustawa o prawie telekomunikacyjnym z 2004 r.