Proseminarium magisterskie (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

ukończone studia I stopnia

Cele

Proseminarium poświęcone jest metodyce pracy naukowej, sprecyzowaniu problematyki badań, wy-borowi odpowiedniej metodologii badawczej oraz określeniu tematu pracy magisterskiej i podstawo-wej literatury. W efekcie student zdobywa przygotowanie o charakterze teoretycznym i praktycznym do napisania pracy dyplomowej już w ramach kolejnego przedmiotu tj. seminarium magisterskiego.

Treści kształcenia

1. Wybór tematu pracy.
2. Ukierunkowanie zbierania literatury.
3. Metodologia badań służących powstaniu pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia

UMIEJĘTNOŚCI – w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

1. Posiada umiejętność stworzenia planu zawartości i wewnętrznego układu prac pisemnych w języku polskim w obszarze prawnych problemów dziennikarstwa, wraz z doborem właściwej li-teratury.

KOMPETENCJE (POSTAWY) – w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

1. Potrafi trafnie określić priorytety służące realizacji przygotowania pracy magisterskiej.
2. Posiada umiejętność organizacji pracy własnej nad przygotowaniem pracy magisterskiej.
3. Dba o jakość i staranność pracy w procesie przygotowywania pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne

1. Omawianie poszczególnych etapów i zagadnień z promotorem, w czasie zajęć.
2. Referowanie zadanej do opracowania problematyki.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe postępów studenta poprzez sprawdzanie przygotowania na zajęcia, zaliczenie seminarium

Lektury podstawowe

Odpowiednie do tematu pracy magisterskiej oraz określone przez promotora.

Lektury uzupełniające

Odpowiednie do tematu pracy magisterskiej oraz określone przez promotora.