Proseminarium z historii XIX w. (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Student posiada wiedzę z historii XIX w. na poziomie szkoły średniej

Cele

Zdobycie umiejętności samodzielnego gromadzenia i analizy źródeł historycznych, opanowanie podstaw związanych z metodyką pracy naukowej, poszerzenie wiedzy z zakresu historii XIX w.

Treści kształcenia

T_1. Stan badań nad historią XIX w.
T_2. Charakterystyka i specyfika źródeł do historii XIX w.
T_3. Źródła archiwalne do badań nad historią XIX w. Charakterystyka, dostępność, miejsca przechowywania (w archiwach kościelnych).
T_4. Źródła archiwalne państwowe do badań nad historią XIX w. Charakterystyka, dostępność, miejsca przechowywania (w archiwach państwowych i prywatnych).
T_5. Katalogi internetowe i biblioteki cyfrowe.
T_6. Prasa XIX w.
T_7. Listy i pamiętniki jako źródło historyczne.
T_8. Analiza historyczna i rozbiór formalny źródła.
T_9. Metody sporządzania bibliografii.
T_10. Wybór tematu i systematyka pracy.

Efekty kształcenia

E_1. Student posiada wiedzę o warsztacie naukowym historyka na poziomie operacyjnym oraz zna obowiązujące zasady korzystania z dorobku innych badaczy i ich wykorzystania. (K_W04, K_W10).

E_2. Posiada umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych w zakresie historii, a także potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (K_U01, K_U07).

E_3. Student ma też świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i związanej z tym konieczności samokształcenia (K_K01).

Metody dydaktyczne

M_1. Lektura i analiza tekstów źródłowych.

M_2. Prezentacja i omówienie przygotowanych referatów.

M_3. Prezentacje multimedialne.

M_4. Wykład i dyskusja.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Podstawą uzyskania zaliczenia jest spełnienie poniższych warunków:

W_1. obecność(dopuszczalne maksymalnie 2 nieusprawiedliwione/semestr). W przypadku każdej następnej nieobecności niezbędne jest merytoryczne przygotowanie i zaliczenie wybranego oraz uzgodnionego z prowadzącym zagadnienia z historii XIX w.;

W_2. aktywny udział w zajęciach

W_3. samodzielne przygotowanie pracy proseminaryjnej na uzgodniony z prowadzącym temat. Referat ten winien mieścić się w granicach 10-15 stron, opierać się minimum na 10 publikacjach naukowych i 1 tekście źródłowym, o ile to możliwe z wykluczeniem podręczników, oraz posiadać charakter opracowania naukowego.

Lektury podstawowe

- I. Ihnatowicz, Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990.
- A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1999.
- K. Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Łódź 1998.
- Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, opr. M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard, Warszawa 2002.

Lektury uzupełniające

- M. Handelsman, Rozwój narodowości nowoczesnej, Warszawa 1973.
- J. Jarowiecki, Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, t. 1, Kraków 1997; t. 2, Kraków 2006.
- E. Maliszewski, Bibliografia pamiętników polskich i Polski dotyczących, Warszawa 1928.
- Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1958-2010.
- H. Wyczawski, Technika pisania pracy magisterskiej, Wrocław 1991.