Statystyka i demografia (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

1. Ma podstawową wiedzę z rachunku
prawdopodobieństwa i statystyki
matematycznej.
2. Zna podstawowe programy komputerowe,
w których występuje kategoria
funkcji statystycznych.
3. Zna i rozumie podstawowe zagadnienia
definicyjne w informatyce,
z dowiązaniem do zastosowania
w statystyce i demografii
4. Rozumie interpretacje historyczne,
w zagadnieniach rozwoju sił
wytwórczych w cywilizacji ludzkiej.

Cele

1. Zrozumienie roli informatyki
w współczesnym Świecie, korzystanie
z standartowego oprogramowania dla
realizacji celów statystycznych
i demograficznych.
2. Intuicyjna zdolność do wyodrębnienia
rzeczy ważnych, wsparta rachunkiem
statystycznym i metodami demografii
3. Znajomość struktury pojęć
statystycznych,rodzaju badań
statystycznych,opisowej analizy
struktury zjawisk masowych
4 Znajomość podstawowych teorii,
dotyczących zagadnień ludnościowych.

Treści kształcenia

Tw_1. Ocena współczesności. Rodzące się
społeczeństwo informacyjne.
Radykalna skala zmian
społecznych.Kapsuła
Społeczeństwa Informacyjnego.
Projekt Konwencji Rady Europy
o prawie do informacji. Miejsce
Informatyki w konwencji społecznej.
Nowoczesna definicja Układu
Ekonomicznego.Rola badań
statystycznych i demograficznych.
Tw_2. Odpowiedzialność społeczna Układu
Ekonomicznego. Normy społecznej
odpowiedzialności, AA1000, SA8000,
indeks giełdowy FTSE4GOOD. Elementy
systemu społ. odpowiedzialności,
adresaci raportu społecznej
odpowiedzialności Układu
Ekonomicznego.
Tw_3. Podstawowe zagadnienie w Demografii
- zasada zrównoważonego rozwoju
społeczno gospodarczego. Model
Lotki-Volterry.
Tw_4. Pozyskiwanie informacji na
przykładzie realizacji celów
przemysłu ciężkiego.
Niebezpieczeństwa komunikacyjne.
Rozwiązania systemowe.
Tw_5. Jakim narzędziem jest statystyka.
Podstawowe pojęcia. Populacja
i próbka statystyczna. Rodzaje
badań statystycznych.
Tw_6. Przypomnienie pojęć rachunku
prawdopodobieństwa. Metody
kombinatoryki, zmienna losowa.
Funkcja prawdopodobieństwa.
Rozkłady zmiennych losowych
Tw_7. Wybór próbki reprezentatywnej.
Źródła błędów w badaniach
statystycznych.Cechy statystyczne
i ich rodzaje. Typy cech statyst.
Skale pomiaru cechy.
Tw_8. Dane jako wyniki badań.
Oszacowanie materiału
statystycznego.
Tw_9. Szeregi statystyczne. Rodzaje
szeregów statystycznych z cechami
ilościowymi i jakościowymi.
Tw_10.Szereg szczegółowy. Szereg czasowy-
dynamiczny - chronologiczny.
Analiza zmian w czasie.
Tw_11.Wyznaczanie linii trendu, funkcja
liniowa, funkcja kwadratowa.
Tw_12.Szereg rozdzielczy.Liczba klas.
Przyporządkowanie danych klasom.
Zliczanie liczby jednostek w danej
klasie.
Tw_13.Szereg rozdzielczy prosty. Wykresy
słupkowe,wykresy z arkusza
kalkulacyjnego osiągane automatycz.
Szereg rozdzielczy skumulowany.
Dystrybuanta empiryczna. Graficzna
reprezentacja szeregu skumulowanego
Statistica- pakiet programów
komputerowych
Tw_14.Teoria Transportu - uniwersalnym
narzędziem w badaniach społecznych,
liczby i rozmieszczenia ludności
w miastach i regionach. Źródła
i strumienie ludności. Równania
bilansowe.
Tw_15.Elementy statystyki opisowej.
Podstawowe zadania.

Efekty kształcenia

WIEDZA :

1. Ma podstawową wiedzę z rachunku
prawdopodobieństwa i statystyki
matematycznej.
2. Zna programy komputerowe pomocne
w statystycznej analizie danych, które
może zastosować w zagadnieniach
demograficznych.
3. Wie o ważnych definicjach w podejściu
do zagadnień demograficznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Potrafi stosować elementy teorii
prawdopodobieństwa do rozwiązywania
różnych problemów.
2. Potrafi zaplanować i przeprowadzić
analizę zbiorów danych, dobierając
właściwe dla rozwiązywanego problemu
podstawowe metody statystyczne
i demograficzne.

KOMPETENCJE:

1. Ma świadomość prawnych i etycznych
skutków udostępniania, upubliczniania
i operowania na danych,
w szczególności danych zastrzeżonych
i chronionych, wg. zasady hermetyzacji
informacji.
2. jest otwarty na potrzeby grupowego
współdziałania przy rozwiązywaniu
niektórych problemów demograficznych
i konieczności przekazywania
rzetelnych informacji o wynikach.

Metody dydaktyczne

M_1. Samodzielna realizacja projektu
semestralnego.
M_2. Konsultacje projektowe w sieci.
M_3. Samodzielne studiowanie tematyki
wykładów
M_4. Udział w wykładach.
M_5. Ocena samodzielnie wykonanego projektu.
M_6. Aktywność na wykładach.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Ocena z zdolności wprowadzenia uwag,
do projektów, w wyniku konsultacji na
sieci komputerowej.
W_2. Bezpośrednia kontrola materiału
napisanego samodzielnie w postaci
pracy semestralnej
W_3. Aktywność w wypowiadaniu się na
wykładzie.

Lektury podstawowe

Sobczyk Mieczysław, " STATYSTYKA ", wyd.
Naukowe PWN Warszawa od. 1997-,
wydania poprawione.

Koronacki J., Mielniczuk J. "Statystyka
dla studentów kierunków technicznych
i przyrodniczych", WNT, Warszawa.

Holzer Jerzy Z., "DEMOGRAFIA", PWE,
W-wa 2003,wyd VI zmienione.

Okólski, Marek "Demografia. Podstawowe
pojęcia, procesy i teorie
w encyklopedycznym zarysie"
Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR 2005.

Lektury uzupełniające

Plucińscy A., E. "Rachunek
Prawdopodobieństwa, Statystyka
matematyczna, Procesy stochastyczne",
WNT, Warszawa 2000

Stanisz A., "Przystępny kurs statystyki
z zastosowaniem STATISTICA PL",
StatSoft,Kraków 2006.

Hill T., Lewicki P. "Statistics Methods
and Applications", Stat Soft Inc. 2006.

Cieślak, Maria (red.),"Demografia. Metody
analizy i prognozowania",Warszawa:
Wyd. Naukowe PWN, 1992.

Kurkiewicz Jolanta, "Podstawowe metody
analizy demograficznej", Warszawa :
Wydaw. Naukowe PWN, 1992.

Uwagi

Warto śledzić :

Uruchomiono portal demograficzny, Sekcji Analiz Demograficznych, Komitetu Nauk Demograficznych PAN, http://www.ae.krakow.pl/~demograf/index1024.htm
i
Portal Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN
http://www.ksie.pan.pl/