Statystyka i demografia (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

1. Ma podstawową wiedzę z rachunku
prawdopodobieństwa i statystyki
matematycznej,orientuje się
w wstępnym zapisie formalnym
w statystyce.
2. Zna podstawowe programy komputerowe,
w których występuje kategoria
funkcji statystycznych.
3. Zna i rozumie podstawowe zagadnienia
definicyjne w informatyce,
z dowiązaniem do zastosowania
w statystyce i demografii
4. Rozumie interpretacje historyczne,
w zagadnieniach rozwoju sił
wytwórczych w cywilizacji ludzkiej.
5. Zna podstawowe charakterystyki
rozkładu zmiennej losowej

Cele

1. Zrozumienie roli informatyki
w współczesnym Świecie, korzystanie
z standartowego oprogramowania dla
realizacji celów statystycznych
i demograficznych.Rozbudowa narzędzi
informatycznych dla przeprowadzenia
obliczeń.
2. Intuicyjna zdolność do wyodrębnienia
rzeczy ważnych, wsparta rachunkiem
statystycznym i metodami demografii.
Wykonanie planu i przeprowadzenie
analizy zbiorów danych.
3. Znajomość struktury pojęć
statystycznych,rodzaju badań
statystycznych,opisowej analizy
struktury zjawisk masowych. Student
potrafi formułować hipotezy oraz umie
je zweryfikować odpowiednim
rachunkiem.
4 Znajomość podstawowych teorii,
dotyczących zagadnień ludnościowych,
szacowanie pojęć demograficznych,
rachunkiem statystycznym.

Treści kształcenia

Tw_1. Zmienne losowe. Dystrybuanta i jej
własności. Zmienne losowe
dyskretne, zmienne losowe ciągłe.
Wybrane rozkłady.Zastosowanie
rozkładu normalnego. Funkcje
zmiennej wielowymiarowej.
Tw_2. Charakterystyka badań
statystycznych.Demograficzne
obliczenia statystyczne.
Standaryzacja , szacowanie.
Zastosowanie narzędzi
informatycznych.
Tw_3. Zarządzanie danymi.Wykresy
jakościowe, ilościowe.Sortowanie
i filtrowanie danych.
Tw_4. Sumaryczne charakterystyki zbiorów
danych(położenie rozproszenie
/zmienność,asymetria, koncentracja
danych) i ich graficzna
interpretacja. Ruchy naturalne
ludności.
Tw_5. Wnioskowanie statystyczne.
Syntetyczne miary reprodukcji
ludności.
Tw_6. Parametryczne testy istotności
i nieparametryczne testy
zgodności.
Ruchy wędrowne ludności. Oceny
statystyczne.
Tw_7. Weryfikacja hipotez
statystycznych.
Obszary krytyczne, obliczenia,
odrzucanie hipotez.Prognozy
demograficzne.
Tw_8. Modelowanie eksperymentów metodą
Monte Carlo. Podstawy analizy
regresji. Polityka ludnościowa
a prognozy demograficzne.
Tw_9. Metoda najmniejszych kwadratów.
Modele liniowe i nieliniowe.
Interpretacja i testowanie
stopnia
dopasowania modelu. Struktury
społeczno - zawodowe.
Tw_10.Wybrane zadania z demografii.
Zadania z statystyki o treści
demograficznej.
Tw_11.Zastosowania różnych metod wyboru
prób statystycznych z populacji
ludzkiej.
Tw_12.Obliczanie estymatorów parametrów
populacji, dla różnych schematów
losowania. Polskie prognozy
demograficzne.
Tw_13.Testy nieparametryczne pomiarów
niełączonych w pary.Test Wilcoxona
-White'a. Testy znakowe.
Uproszczone zasady testów
nieparametrycznych. Testy
bezdzietności w porównaniu
północ- południe np. kraju.
Tw_14.Teoria Transportu - uniwersalnym
narzędziem w badaniach
społecznych,
liczby i rozmieszczenia ludności
w miastach i regionach. Źródła
i strumienie ludności. Równania
bilansowe.
Tw_15.Procesy stochastyczne. Definicje,
pojęcia podstawowe.

Efekty kształcenia

WIEDZA :

1. Ma podstawową wiedzę z rachunku
prawdopodobieństwa i statystyki
matematycznej.
2. Zna programy komputerowe pomocne
w statystycznej analizie danych,
które
może zastosować w zagadnieniach
demograficznych.
3. Wie o ważnych definicjach w podejściu
do zagadnień demograficznych.
4. Zna podstawowe metody wnioskowania
statystycznego w zakresie estymacji
i weryfikacji hipotez statystycznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Potrafi stosować elementy teorii
prawdopodobieństwa do rozwiązywania
różnych problemów.
2. Potrafi zaplanować i przeprowadzić
analizę zbiorów danych, dobierając
właściwe dla rozwiązywanego problemu
podstawowe metody statystyczne
i demograficzne.
3. Racjonalnie opracowuje typowe zbiory
danych statystycznych, przechwyconych
z zagadnień demograficznych.

KOMPETENCJE:

1. Ma świadomość prawnych i etycznych
skutków udostępniania, upubliczniania
i operowania na danych,
w szczególności danych zastrzeżonych
i chronionych, wg. zasady
hermetyzacji
informacji.
2. Jest otwarty na potrzeby grupowego
współdziałania przy rozwiązywaniu
niektórych problemów demograficznych
i konieczności przekazywania
rzetelnych informacji o wynikach.
3. Potrafi uzupełniać i doskonalić
nabytą wiedzę i umiejętności.

Metody dydaktyczne

M_1. Samodzielna realizacja projektu
semestralnego.
M_2. Konsultacje projektowe w sieci.
M_3. Samodzielne studiowanie tematyki
wykładów
M_4. Udział w wykładach.
M_5. Ocena samodzielnie wykonanego
projektu.
M_6. Aktywność na wykładach.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Ocena z zdolności wprowadzenia uwag,
do projektów, w wyniku konsultacji na
sieci komputerowej.
W_2. Bezpośrednia kontrola materiału
napisanego samodzielnie w postaci
pracy semestralnej
W_3. Aktywność w wypowiadaniu się na
wykładzie.

Lektury podstawowe

Sobczyk Mieczysław, " STATYSTYKA ", wyd.
Naukowe PWN Warszawa od. 1997-,
wydania poprawione.

Koronacki J., Mielniczuk J. "Statystyka
dla studentów kierunków technicznych
i przyrodniczych", WNT, Warszawa.

Holzer Jerzy Z., "DEMOGRAFIA", PWE,
W-wa 2003,wyd VI zmienione.

Okólski, Marek "Demografia. Podstawowe
pojęcia, procesy i teorie
w encyklopedycznym zarysie"
Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR
2005.

Lektury uzupełniające

Plucińscy A., E. "Rachunek
Prawdopodobieństwa, Statystyka
matematyczna, Procesy stochastyczne",
WNT, Warszawa 2000

Stanisz A., "Przystępny kurs statystyki
z zastosowaniem STATISTICA PL",
StatSoft,Kraków 2006.

Hill T., Lewicki P. "Statistics Methods
and Applications", Stat Soft Inc.2006.

Cieślak, Maria (red.),"Demografia.
Metody analizy i prognozowania",
Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992.

Kurkiewicz Jolanta, "Podstawowe metody
analizy demograficznej", Warszawa :
Wydaw. Naukowe PWN, 1992.

Uwagi

Warto śledzić :

Uruchomiono portal demograficzny, Sekcji Analiz Demograficznych, Komitetu Nauk Demograficznych PAN, http://www.ae.krakow.pl/~demograf/index1024.htm
i
Portal Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN
http://www.ksie.pan.pl/