Podstawy archiwistyki (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Gotowość do przyswojenia nowych wiadomości i umiejętności, pragnienie poznawania pracy archiwów i archiwistów.

Cele

Poznanie terminologii archiwalnej, zasad teoretycznych archiwistyki, metod badawczych stosowanych w archiwistyce.

Treści kształcenia

Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami archiwalnymi oraz zasadami archiwalnymi. 1. Zarys dziejów archiwistyki. (T_1)
2. Przedmiot archiwistyki. Podręczniki do archiwistyki.(T_2)
3. Rola, zadania i funkcjonowanie współczesnego archiwum.(T_3)
4. Terminologia archiwalna: sieć, zasób i ich rodzaje. (T_4)
5. Terminologia archiwalna: kancelaria, registratura, składnica akt.(T_5)
6. Terminologia archiwalna: zespół archiwalny, jednostka.(T_6)
7. Zasady archiwalne: pertynencji terytorialnej, pertynencji funkcjonalnej.(T_7)
8. Zasada proweniencji i wspólnego dziedzictwa.(T_8)
9. Metody archiwalne: rekonstrukcji zespołu archiwalnego, historyczno-systemowa.(T_9)
10. Metody archiwalne: analizy funkcjonalnej, historyczna, analizy systemowej.(T_10)
11. Czasopisma archiwalne.(T_11)
12. Bibliografie archiwalne, słowniki.(T_12)
13. Pomoce archiwalne.(T_13)
14. Wykazy archiwów i przewodniki po zasobach.(T_14)
15. Test końcowy.

Efekty kształcenia

Wiedza:
• (Ew_1) zna podstawową terminologię archiwalną
• (Ew_2) zna zasady i metody archiwalne
• (Ew_3) zna podstawowe czasopisma i bibliografie archiwalne oraz słowniki i pomoce

Umiejętności:
• (Eu_1) umie poprawnie stosować terminologię archiwalną i zasady teoretyczne archiwistyki
• (Eu_2) potrafi wyszukiwać informacje bibliograficzne, dotyczące archiwistyki

Kompetencje społeczne:
• (Ek_1) jest przygotowany do stosowania zasad i metod archiwalnych w zawodzie archiwisty

Metody dydaktyczne

Klasyczny wykład. (M_1)

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Uczęszczanie na zajęcia w rozumieniu przepisów uczelnianych, aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.
Forma zaliczenia: końcowy test pisemny na ocenę (test wyboru i z pytaniami otwartymi) z zagadnień opracowanych na wykładzie pod koniec semestru. (W_1)

Lektury podstawowe

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989
Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002 (2003)
Ryszewski B., Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział, Warszawa-Toruń 1972
Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173.

Lektury uzupełniające

Archiwistyka na studiach historycznych, red. W. K. Roman, Toruń 2003.
Biernat Cz., Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977
Pańków S., Archiwa, Warszawa 1975.
Polski słownik archiwalny, red. Wanda Maciejewska, Warszawa 1974.