Neografia niemiecka i rosyjska (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Zdany egzamin z języka niemieckiego lub rosyjskiego na II roku studiów I stopnia. Podstawowa znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego.

Cele

Nauczenie umiejętności odczytu tekstów pisanych pismem neogotyckim, rozwiązywania typowych skrótów, rozpoznawania cyfr i innych znaków w tekście przy pomocy kserokopii źródeł pod kierunkiem prowadzącego.

Treści kształcenia

Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi skrótami pisma neogotyckiego w Niemczech i Rosji. 1. Zajęcia organizacyjne.
2. Pismo neogotyckie w Niemczech w XVI-XX wieku.(T_1)
3-7. Ćwiczenia, kserokopie dokumentów przekazane przez prowadzącego.(T_2-T_6)
8. Rosyjskie pismo neogotyckie w XIX i XX wieku.(T_7)
9. Odczyt i tłumaczenia tekstów źródłowych drukowanych neogotykiem rosyjskim.(T_8)
10-14. Odczyt i tłumaczenia tekstów źródłowych rękopiśmiennych, pisanych neogotykiem rosyjskim.(T_9-T_14)
15. Test zaliczeniowy na ocenę. 1. Zajęcia organizacyjne.
2. Pismo neogotyckie w Niemczech w XVI-XX wieku.
3-7. Ćwiczenia, kserokopie dokumentów przekazane przez prowadzącego.
8. Rosyjskie pismo neogotyckie w XIX i XX wieku.
9. Odczyt i tłumaczenia tekstów źródłowych drukowanych neogotykiem rosyjskim.
10-14. Odczyt i tłumaczenia tekstów źródłowych rękopiśmiennych, pisanych neogotykiem rosyjskim.
15. Test zaliczeniowy na ocenę.

Efekty kształcenia

Wiedza:
• (Ew_1) zna historię pisma neogotyckiego czasów renesansu i baroku (minuskuła i majuskuła gotycka XVI-XVII w., pismo kancelaryjne XVI-XVII w., fraktura, kursywa neogotycka)
• (Ew_2) zna historię pisma neogotyckiego w czasach późniejszych (XVIII-XX w.)
• (Ew_3) zna dzieje pisma neogotyckiego w Rosji w XIX-XX w.

Umiejętności:
• (Eu_1) umie poprawnie odczytywać teksty pisane neogotykiem niemieckim i jego rodzajami w XVI-XX w.
• (Eu_2) umie poprawnie odczytywać teksty pisane neogotykiem rosyjskim w XIX-XX w.
• (Eu_3) potrafi wyszukiwać różnice pomiędzy wyglądem poszczególnych liter pisma niemieckiego na przestrzeni XIX i XX w.

Kompetencje społeczne:
• (Ek_1) jest przygotowany do samodzielnego czytania dokumentów i akt archiwalnych, pisanych neogotykiem niemieckim bądź rosyjskim w w/w okresach.

Metody dydaktyczne

Konwersatorium (M_1)

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Uczęszczanie na zajęcia w rozumieniu przepisów uczelnianych, aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.
Forma zaliczenia: końcowy sprawdzian pisemny na ocenę,polegający na poprawnym odpisaniu rękopiśmiennego tekstu niemieckiego i rosyjskiego z okresu XIX-XX w.

Lektury podstawowe

Bobowski K., Ewolucja pisma neogotyckiego na Śląsku od początku XVI do połowy XX wieku, Wrocław 1992.
Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., cz. 1-2, Toruń 1960.
Rejser S. A., Russkaja paleografia nowogo wriemieni. Nieografia, Moskwa 1982.

Lektury uzupełniające

Moszyński L., Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 1984 (szczególnie rozdział I: Pismo).
Słowniki języka niemieckiego, słowniki niemiecko-polskie.
Słowniki języka rosyjskiego, słowniki rosyjsko-polskie.