Paleografia łacińska (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wiadomości i umiejętności z zakresu pisma romańskiego, podstawy łaciny. Zdany egzamin z języka łacińskiego na II roku studiów I stopnia.

Cele

Nabycie umiejętności samodzielnego odczytywania różnych typów tekstów łacińskich (średniowiecznych, nowożytnych i z XIX w.), z naciskiem na źródła aktowe.

Treści kształcenia

Praktyczne ćwiczenia w zakresie odczytywania pisma łacińskiego (minuskuła gotycka, tekstura, bastarda, kurrenta, kursywa, italika) przy pomocy kserokopii źródeł pod kierunkiem prowadzącego. 1. Dzieje pisma łacińskiego od starożytności do XIX wieku. (T_1)
2. Historia paleografii łacińskiej.(T_2)
3. Zasady brachygrafii średniowiecznej.(T_3)
4-14. Ćwiczenia, kserokopie dokumentów łacińskich z XII-XIX w., przekazane przez prowadzącego. Odczyt i tłumaczenia tekstów źródłowych rękopiśmiennych (dokumenty, źródła aktowe, księgi wpisów). (T_4-T_14)
15. Test zaliczeniowy na ocenę. 1. Dzieje pisma łacińskiego od starożytności do XIX wieku.
2. Historia paleografii łacińskiej.
3. Zasady brachygrafii średniowiecznej.
4-14. Ćwiczenia, kserokopie dokumentów łacińskich z XII-XIX w., przekazane przez prowadzącego. Odczyt i tłumaczenia tekstów źródłowych rękopiśmiennych (dokumenty, źródła aktowe, księgi wpisów).
15. Test zaliczeniowy na ocenę.

Efekty kształcenia

Wiedza:
• (Ew_1) zna historię pisma łacińskiego w czasach średniowiecza i nowożytnych
• (Ew_2) zna podstawowe ligatury, abrewiatury i system brachygraficzny
• (Ew_3) zna słownictwo łacińskie epoki średniowiecza (prawnicze, kancelaryjne, itp.)

Umiejętności:
• (Eu_1) umie poprawnie odczytywać teksty pisane łaciną w okresie średniowiecza i w XVI-XIX w.
• (Eu_2) umie odczytywać różne typy skrótów brachygraficznych

Kompetencje społeczne:
• (Ek_1) jest przygotowany do samodzielnego czytania dokumentów i akt archiwalnych, pisanych w języku łacińskim na przestrzeni XII-XIX w.

Metody dydaktyczne

Konwersatorium. (M_1)

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Uczęszczanie na zajęcia w rozumieniu przepisów uczelnianych, aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.
Forma zaliczenia: końcowy sprawdzian pisemny na ocenę, przeprowadzony na ostatnich zajęciach w semestrze, polegający na poprawnym odpisaniu rękopiśmiennego tekstu łacińskiego z okresu XII-XX w. (W_1)

Lektury podstawowe

Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2002 (wyd. II i późniejsze wznowienia).
Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973
Biniaś-Szkopek M., Delimata M., Skrzypczak Ł., Podstawy paleografii łacińskiej: skrypt dla studentów archiwistyki, Poznań 2007.

Lektury uzupełniające

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, wyd. 4, Warszawa 1983 i późniejsze.
Słowiński J., Rozwój pisma łacińskiego w Polsce w XVI-XVIII w., Lublin 1992.
Maleczyński K., Bielińska M., Gąsiorowski A., Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971.