paleografia polska (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wiadomości i umiejętności z zakresu historii języka polskiego, chęć poznawania rozwoju języka polskiego w okresie staropolskim.

Cele

Nabycie umiejętności samodzielnego odczytywania różnych typów tekstów staropolskich z XV-XVIII w.

Treści kształcenia

1. Zarys dziejów języka polskiego w XV-XVIII w.(T_1)
2. Odczyt i tłumaczenia tekstów źródłowych drukowanych z XVI-XVIII w.(T_2)
3-7. Ćwiczenia, kserokopie dokumentów polskich z XV-XVIII w., przekazane przez prowadzącego. Odczyt i tłumaczenia tekstów źródłowych rękopiśmiennych. (T_3-T_7)
8. Test zaliczeniowy na ocenę.

Efekty kształcenia

Wiedza:
• (Ew_1) zna słowotwórstwo polskie okresu staropolskiego
• (Ew_2) zna systemy skracania pisma staropolskiego

Umiejętności:
• (Eu_1) umie poprawnie czytać teksty staropolskie z XV-XVIII w.
• (Eu_2) umie odczytywać brachygrafię okresu staropolskiego

Kompetencje społeczne:
• (Ek_1) jest przygotowany do samodzielnego czytania dokumentów i akt archiwalnych, pisanych w języku staropolskim na przestrzeni XV-XVIII w.

Metody dydaktyczne

Konwersatorium. (M_1)

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Uczęszczanie na zajęcia w rozumieniu przepisów uczelnianych, aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.
Forma zaliczenia: końcowy sprawdzian pisemny na ocenę, przeprowadzony na ostatnich zajęciach, polegający na poprawnym odpisaniu rękopiśmiennego tekstu staropolskiego z okresu XV-XVIII w. (W_1)

Lektury podstawowe

Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana ze wstępem Juliana Krzyżanowskiego, t. I-IV, Warszawa 1985.
Słownik polszczyzny szesnastego wieku, t. 1-25, Wrocław 1966-1997.
Słownik staropolski, t. I-VII, Warszawa 1953-1977 i następne.
A. Zajda, Nazwy urzędników staropolskich (do 1600), Kraków 1970.

Lektury uzupełniające

S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I-VI, Lwów 1854-1860.
Polski słownik archiwalny, red. Wanda Maciejewska, Warszawa 1974.